COVID-19 Fight
as long as you likeexp USA: e'z lɔː'ŋ e'z yuː' laɪ'k UK: əz lɔŋ əz juː laɪk
long / as - as you likeexp USA: lɔː'ŋ e'z e'z yuː' laɪ'k UK: lɔŋ əz əz juː laɪk
Report or add missing word to a dictionary...