COVID-19 Fight
9 matches in 5 dictionaries. Details
mérőműszernoun
  1. tester
   USA: te'stəː· UK: testə
  1. meter
   USA: miː'təː· UK: miːtər
  1. measuring metre
   UK: meʒərɪŋ miːtər
  1. measuring instrument
   USA: me'ʒəː·ɪ·ŋ ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: meʒərɪŋ ɪnstrʊmənt
  1. indicator
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"təː· UK: ɪndɪkeɪtər
mérőműszernoun
  1. r Messer
   'mɛsɐ
   1. pluralForm:
   2. Messer
   1. genitiveForm:
   2. Messers
mérőműszernoun
mérőműszernoun
mérőműszer beállítása / hitelesítéseundef
mérőműszert beállít / hitelesítundef
univerzális mérőműszerundef
mérőműszernoun
Report or add missing word to a dictionary...