COVID-19 Fight
16 matches in 5 dictionaries. Details
magában foglalv
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. involve
   USA: ɪ"nvɔ'lv UK: ɪnvɔlv
  1. include
   USA: ɪ"nkluː'd UK: ɪnkluːd
  1. implicate
   USA: ɪ'mplɪ·keɪ"t UK: ɪmplɪkɪt
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. comprehend
   USA: kɔ"mpriː·he'nd UK: kɔmprɪhend
magában foglal, jelent vmitv
  1. involve
   USA: ɪ"nvɔ'lv UK: ɪnvɔlv
magában foglal, tartalmazv
  1. incorporate
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"t UK: ɪnkɔːpəreɪt
  1. include
   USA: ɪ"nkluː'd UK: ɪnkluːd
tartalmaz, magában foglalv
  1. contain
   USA: kʌ·nteɪ'n UK: kənteɪn
állítást magában foglalóadj
 1. ling philos
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
fed, takar; magában foglalexp
magában foglalv
  1. umfassen
   ʊm'fasən
  1. messen
   'mɛsən
  1. literary hegen
   'heːgən
  1. fassen
   'fasən
  1. befangen
   bə'faŋən
magában foglalundef
  1. old rinchiudere
   rinchiúdere
  1. racchiudere
   racchiúdere
  1. old occludere
   occlúdere
  1. comprendere
   compréndere
  1. rare literary aunare
  1. rare literary old agunare
  1. rare literary adunare
magában foglalásundef
magában foglaltundef
mindent magában foglalóundef
vmit magában foglalóundef
  1. comprensivo
   amit: di
kb. száz családot magában foglaló közigazgatási egységundef
 1. ókori germán
a műszerfalat, kesztyűtartót stb. magában foglaló panelundef
 1. car
  1. plancia
   pláncia
magában foglaló
Report or add missing word to a dictionary...