makacsadj
  1. willful
   USA: wɪ'lfʌ·l UK: wɪlfəl
  1. wilful
   UK: wɪlfəl
  1. unyielding
   USA: ʌ·nyiː'ldɪ·ŋ UK: ʌnjiːldɪŋ
  1. untoward
   USA: ʌ·ntʌ·wɔː'rd UK: ʌntəwɔːd
  1. figurative unbending
   USA: ʌ"nbe'ndɪ·ŋ UK: ʌnbendɪŋ
  1. tough
   USA: tʌ'f UK: tʌf
  1. tenacious
   USA: tʌ·neɪ'ʃʌ·s UK: tɪneɪʃəs
  1. stubborn
   USA: stʌ'bəː·n UK: stʌbən
  1. stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. old refractory
   USA: rʌ·fræ'ktəː·iː· UK: rɪfræktəriː
  1. recalcitrant
   USA: rɪ·kæ'lsʌ·trʌ·nt UK: rɪkælsɪtrənt
  1. pigheaded
   UK: pɪghedɪd
  1. perverse
   USA: pəː·vəː's UK: pəvəːs
  1. pertinacious
   UK: pəːtɪneɪʃəs
  1. ornery
   USA: ɔː'rnəː·iː· UK: ɔːnəriː
  1. obstinate
   USA: ɔ'bstʌ·nʌ·t UK: ɔbstɪnət
  1. obdurate
   UK: ɔbdjʊərət
  1. mulish
   UK: mjuːlɪʃ
  1. keep it to yourself!
   USA: kiː'p ʌ·t tʌ· yɔː'rse·lf UK: kiːp ɪt tuː jɔːself
  1. inveterate
   USA: ɪ"nve'təː·ʌ·t UK: ɪnvetərət
  1. intractable
   USA: ɪ"ntræ'ktʌ·bʌ·l UK: ɪntræktəbl
  1. figurative inflexible
   USA: ɪ"nfle'ksʌ·bʌ·l UK: ɪnfleksəbl
  1. headstrong
   USA: he'dstrɔː"ŋ UK: hedstrɔŋ
  1. hardcore
   USA: hɔ'rdkɔː'r UK: hɑdkɔː
  1. informal hard-boiled
   UK: hɑdbɔɪld
  1. froward
   UK: froʊəd
  1. dour
   USA: daʊ'r UK: dʊər
  1. dogged
   USA: dɔː'gd UK: dɔgɪd
  1. desperate
   USA: de'spəː·ʌ·t UK: despərət
  1. informal cross-grained
  1. crabby
   USA: kræ'biː·
  1. contrary
   USA: kʌ·ntre'riː· UK: kɔntrəriː
  1. bull-headed
   UK: bʊlhedɪd
makacs ellenállásnoun
  1. stout resistance
   USA: staʊ't riː·zɪ'stʌ·ns UK: staʊt rɪzɪstəns
makacs embernoun
  1. mule
   USA: myuː'l UK: mjuːl
makacs, keményfejűadj
  1. bullish
   USA: bʊ'lɪ"ʃ UK: bʊlɪʃ
makacs személyexp
  1. stuffed shirt
   USA: stʌ'ft ʃəː't UK: stʌft ʃəːt
makacs száraz köhögésexp
  1. ferine cough
   UK: fɪəraɪn kɔf
makacsságnoun
  1. toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
  1. tenacity
   USA: tʌ·næ'sʌ·tiː· UK: tɪnæsɪtiː
  1. stubbornness
   USA: stʌ'bəː·nʌ·s UK: stʌbənnəs
  1. stubborness
   UK: stʌbənes
  1. recalcitrance
   USA: rɪ·kæ'lsʌ·trʌ·ns UK: rɪkælsɪtrəns
  1. perversity
   USA: pəː·vəː'sʌ·tiː· UK: pəvəːsɪtiː
  1. perverseness
   UK: pəvəːsnəs
  1. pertinacity
   UK: pəːtɪnæsɪtiː
  1. obstinacy
   USA: ɔ'bstʌ·nʌ·siː· UK: ɔbstɪnəsiː
  1. obduracy
   UK: ɔbdjʊərəsiː
  1. intractability
   UK: ɪntræktəbɪlɪtiː
  1. fractiousness
   USA: fræ'kʃʌ·snʌ·s UK: frækʃəsnəs
  1. contumacy
   UK: kɔntjʊməsiː
makacsság, csökönyösség, önfejűségnoun
  1. pigheadedness
   UK: pɪghedɪdnəs
makacssági ítéletexp
  1. judgement in default
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ɪ'n dʌ·fɔː'lt UK: ʤʌʤmənt ɪn dɪfɔːlt
makacsuladv
  1. willfully
   USA: wɪ'lfʌ·liː· UK: wɪlfəliː
  1. wilfully
   USA: wɪ'lfʌ·liː· UK: wɪlfəliː
  1. stoutly
   USA: staʊ'tliː· UK: staʊtliː
  1. obstinately
   UK: ɔbstɪnətliː
  1. intractably
   UK: ɪntræktəbliː
  1. doggedly
   USA: dɔː'gʌ·dliː· UK: dɔgɪdliː
makacsul ellenez vmitv
makacsul ellenállexp
  1. put up a stout resistance
   USA: pʊ't ʌ'p eɪ' staʊ't riː·zɪ'stʌ·ns UK: pʊt ʌp eɪ staʊt rɪzɪstəns
  1. put up a stick resistance
   USA: pʊ't ʌ'p eɪ' stɪ'k riː·zɪ'stʌ·ns UK: pʊt ʌp eɪ stɪk rɪzɪstəns
makacsul ragaszkodik egy véleményhezexp
  1. be wedded to an opinion
   USA: biː· we'dʌ·d tʌ· ʌ·n ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: biː wedɪd tuː ən əpɪnɪən
makacsul/mereven ellenezexp
  1. be dead against
   USA: biː· de'd ʌ·ge'nst UK: biː ded əgenst
csökönyösen makacsadj
öszvér; makacs embernoun
  1. mule
   USA: myuː'l UK: mjuːl
rosszindulatú makacsságnoun
  1. informal US cussedness
   UK: kʌsɪdnəs
Report or add missing word to a dictionary...