13 matches in 5 dictionaries. Details
meddig?pron
  1. till when
   USA: tɪ'l hwɪ'n UK: tɪl wen
  1. how long?
   USA: haʊ' lɔː'ŋ UK: haʊ lɔŋ
meddig állunk ittexp
  1. how long do we stop here
   USA: haʊ' lɔː'ŋ duː' wiː' stɔ'p hɪ'r UK: haʊ lɔŋ duː wiː stɔp hɪər
meddig mentek?exp
  1. how far did you go?
   USA: haʊ' fɔ'r dʌ·d yuː' goʊ' UK: haʊ fɑr dɪd juː goʊ
meddig/milyen messze?exp
  1. how far?
   USA: haʊ' fɔ'r UK: haʊ fɑr
meddig tartexp
  1. how long will it last
   USA: haʊ' lɔː'ŋ wʌ·l ʌ·t læ's UK: haʊ lɔŋ wɪl ɪt læst
meddig ?exp
  1. wie lange ?
   'viː 'laŋə
  1. bis wohin ?
   'bɪs vo'hɪn
  1. bis wann ?
   'bɪs 'van
meddig ? mennyi ideig ?exp
  1. wie lange ?
   'viː 'laŋə
meddig?undef
meddig tartundef
meddig?undef
meddig? mennyi ideig?undef
meddig? milyen messzire?adv
Report or add missing word to a dictionary...