COVID-19 Fight
57 matches in 8 dictionaries. Details
megbízásnoun
 1. econ
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. Az átutaló az a személy, aki az első átutalási megbízást kiadja.
    1. 'Transferor' means the person who issues the first transfer order.
  1. mandate
   USA: mæ'ndeɪ"t UK: mændeɪt
  1. errand
   USA: e'rʌ·nd UK: erənd
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. Ennek a közlésére is megbízást kaptam.
    1. 'This I also had it in charge to communicate.
  1. US assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
  1. Franciaországban és Spanyolországban az egy hónapnál rövidebb, rendkívül rövid megbízások általánosak.
    1. In France and Spain very short assignments of less than a month are the norm.
  1. accreditation
   USA: ʌ·kre"dʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: əkredɪteɪʃn
megbízásbólnoun
  1. per procuration
   UK: pəːr prɔkjʊəreɪʃən
  1. per pro
   USA: pəː' proʊ' UK: pəːr proʊ
  1. by proxy
   USA: baɪ' prɔ'ksiː· UK: baɪ prɔksiː
megbízás lejártaexp
  1. date of completion of mandate
   USA: deɪ't ʌ·v kʌ·mpliː'ʃʌ·n ʌ·v mæ'ndeɪ"t UK: deɪt ɔv kəmpliːʃn ɔv mændeɪt
megbízásokat elintézv
  1. run messages
   USA: rʌ'n me'sʌ·ʤʌ·z UK: rʌn mesɪʤɪz
megbízást ad vkinekv
  1. lay a charge on sy
   USA: leɪ' eɪ' tʃɔ'rʤ ɔ'n saɪ'
megbízást kap vmirev
megbízást teljesítexp
  1. effect an order
   USA: iː'fe·kt ʌ·n ɔː'rdəː· UK: ɪfekt ən ɔːdər
beszedési megbízásexp
  1. collecting note
   USA: kʌ·le'ktɪ·ŋ noʊ't UK: kəlektɪŋ noʊt
eseti megbízásexp
  1. ad hoc engagement agreement
   USA: æ'd hɔ'k e·ngeɪ'ʤmʌ·nt ʌ·griː'mʌ·nt UK: æd hɔk ɪngeɪʤmənt əgriːmənt
képviselői megbízásexp
  1. electoral mandate
   USA: ʌ·le'ktəː·ʌ·l mæ'ndeɪ"t UK: ɪlektərəl mændeɪt
mandátumi megbízásnoun
  1. mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
nemzetközi megbízásexp
  1. international mandate
   USA: ɪ"nəː·næ'ʃʌ·nʌ·l mæ'ndeɪ"t UK: ɪntənæʃənl mændeɪt
ügyvédi megbízásnoun
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
ügyvédi megbízást adexp
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
ügyvédi megbízást ad vkinekv
  1. brief
   USA: briː'f UK: briːf
  1. Az üzenet éppoly kurta volt, mint amilyen semmitmondó.
    1. The message was as brief as it was unhelpful.
azonnali beszedés(i megbízás)exp
  1. prompt collection (order)
   USA: prɔ'mpt kʌ·le'kʃʌ·n ɔː'rdəː· UK: prɔmpt kəlekʃn ɔːdər
banknak adott megbízásexp
  1. order on a bank
   USA: ɔː'rdəː· ɔ'n eɪ' bæ'ŋk UK: ɔːdər ɔn eɪ bæŋk
1. átruházás; 2. megbízás, kijelölés (PHARE)noun
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
megbízásnoun
  1. e Nota
   'noːtaː
   1. pluralForm:
   2. Notas
   1. genitiveForm:
   2. Nota
  1. e Mission
   mɪ'sioːn
   1. pluralForm:
   2. Missionen
   1. genitiveForm:
   2. Mission
  1. s Mandat
   man'daːt
   1. pluralForm:
   2. Mandate
   1. genitiveForm:
   2. Mandates
   3. Mandats
  1. s Geschäft
   1. pluralForm:
   2. Geschäfte
   1. genitiveForm:
   2. Geschäftes
   3. Geschäfts
  1. r Auftrag
   'aʊftraːk
   1. genitiveForm:
   2. Auftrages
   3. Auftrags
tartós megbízásnoun
Report or add missing word to a dictionary...