COVID-19 Fight
146 matches in 9 dictionaries. Details
megfelelőadj
  1. suitable
   USA: suː'tʌ·bʌ·l UK: suːtəbl
  1. Megköszöntük udvarias kérdését, és megfelelő választ adtunk rá.
    1. We acknowledged his politeness, and made suitable replies.
  1. sufficient
   USA: sʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: səfɪʃnt
  1. A vécék közelében megfelelő számú mosdókagylót kell elhelyezni.
    1. There must be a sufficient number of wash basin close to the lavatories.
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Blyban üres szobák is voltak, csak ki kellett választani a megfelelőt.
    1. There were empty rooms at Bly, and it was only a question of choosing the right one.
  1. respective
   USA: riː·spe'ktɪ·v UK: rɪspektɪv
  1. rare proportionate
   USA: prʌ·pɔː'rʃʌ·nʌ·t UK: prəpɔːʃənət
  1. proportional
   USA: prʌ·pɔː'rʃʌ·nʌ·l UK: prəpɔːʃənl
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
  2. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
    1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
  1. parallel
   USA: pe'rʌ·le"l UK: pærəlel
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. A fogalmazása megfelelő annyira, hogy ne kapjon egyest.
    1. His essay is good enough to have a pass.
  2. A pályázóknak megfelelő gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a biztonsági technológiákról és módszerekről.
    1. Applicants should have a good working knowledge of security technologies and techniques.
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. Ezzel az opcióval a távoli képernyő a saját ablaknak megfelelően átméretezhető.
    1. This option scales the remote screen to fit your window size.
  1. equivalent
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·nt UK: ɪkwɪvələnt
  1. Desztillált víz vagy ennek megfelelő tisztaságú ioncserélt víz.
    1. Distilled water or demineralized water of equivalent purity.
  1. eligible
   USA: e'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: elɪʤəbl
  1. Az országot jelenleg értékelik, hogy megfelelő-e az Unióhoz való csatlakozáshoz.
    1. The country is under survey now if it is eligible for EU accession.
  1. due
   USA: dyuː' UK: djuː
  1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
  2. A tagállamok megfelelő felülvizsgálat után közlik a Bizottsággal ezt az információt.
    1. Member States shall communicate this information to the Commission after due verification.
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. Fontos hogy egy diplomata mindig a megfelelő módon viselkedjen.
    1. It is important that a diplomat always has decent behaviour.
  1. corresponsive
   UK: kɔrɪspɔnsɪv
  1. corresponding
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndɪ·ŋ UK: kɔrɪspɔndɪŋ
  1. Hirtelenjében nagy kereslet mutatkozott kormányosokban, és ennek megfelelően megritkult a számuk.
    1. All of a sudden pilots were in great demand, and were correspondingly scarce.
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. Kérem ellenőrizze, hogy a megfelelő jelszót adta meg.
    1. Please check that the correct password has been given.
  1. convenient
   USA: kʌ·nviː'nyʌ·nt UK: kənviːnɪənt
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
  1. Nem kimagasló ugyan a teljesítménye, de teljes mértékben megfelelő erre a munkára.
    1. He is not brilliant, but he is fully competent at this job.
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Válassza ki a megfelelő választ a lenyitható listából.
    1. Choose the appropriate answer from the drop down list.
  1. apposite
   UK: æpəzɪt
  1. analogous
   USA: ʌ·næ'lʌ·gʌ·s UK: ənæləgəs
  1. adequate
   USA: æ'dʌ·kweɪ"t UK: ædɪkwət
  1. A kérelemnek megfelelő indokolást kell tartalmaznia.
    1. The application shall contain an adequate statement of these reasons.
megfelelő alkalomnoun
  1. expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
megfelelő bőségűadj
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
megfelelő embert a megfelelő helyreexp
  1. right man in the right place
   USA: raɪ't mæ'n ɪ'n ðiː· raɪ't pleɪ's UK: raɪt mæn ɪn ðiː raɪt pleɪs
megfelelőenadv
  1. suitably
   USA: suː'tʌ·bliː· UK: suːtəbliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
    1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
  2. Jól vagyok.
    1. I am all right.
  3. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
    1. Not all might be right between them.
  1. properly
   USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. Alkalomhoz illően volt öltözve.
    1. She was properly dressed.
  2. Ha a napon tartózkodsz, kalappal vagy kendővel védd megfelelően a fejedet.
    1. If you stay in the sun, protect your head properly with a hat or scarf.
  1. fittingly
   USA: fɪ'tɪ·ŋliː· UK: fɪtɪŋliː
  1. fitly
   UK: fɪtliː
  1. duly
   USA: duː'liː· UK: djuːliː
  1. aptly
   USA: æ'ptliː· UK: æptliː
  1. appropriately
   USA: ʌ·proʊ'priː·ʌ·tliː· UK: əproʊprɪətliː
  1. adequately
   USA: æ'dʌ·kwʌ·tliː· UK: ædɪkwətliː
  1. accordingly
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋliː· UK: əkɔːdɪŋliː
  1. Természetesen beleegyeztem; így hamarosan elindultunk sétánkra.
    1. Of course I readily assented; and we took our walk accordingly.
megfelelő gondosság (EU)exp
  1. due diligence
   USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
megfelelő gondosság (PHARE)exp
  1. due diligence
   USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
megfelelő helyenexp
  1. in position
   USA: ɪ'n pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪn pəzɪʃn
megfelelő időnoun
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
megfelelő követel bejegyzésexp
  1. corresponding credit entry
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndɪ·ŋ kre'dʌ·t e'ntriː· UK: kɔrɪspɔndɪŋ kredɪt entriː
megfelelőségnoun
  1. conformance
   USA: kʌ·nfɔː'rmʌ·ns UK: kənfɔːməns
megfelelőségi nyilatkozatexp
  1. compliance list
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns lɪ'st UK: kəmplaɪəns lɪst
megfelelőség (valamivel)exp
  1. compliance with
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns wʌ·ð UK: kəmplaɪəns wɪð
megfelelő, változat; kolleganoun
  1. counterpart
   USA: kaʊ'nəː·pɔ"rt UK: kaʊntəpɑt
megfelelő vmire; megfelelv
  1. be fit for
   USA: biː· fɪ't frəː· UK: biː fɪt fəː
megfelelő volta vmineknoun
  1. adequacy
   USA: æ'dʌ·kwʌ·siː· UK: ædɪkwəsiː
ami megfelelőnoun
  1. slang cheese
   USA: tʃiː'z UK: tʃiːz
igényeknek megfelelőadj
kényelmes, megfelelőadj
  1. convenient
   USA: kʌ·nviː'nyʌ·nt UK: kənviːnɪənt
kötelességének megfelelőexp
  1. consonant with one's duty
   USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt wʌ·ð wʌ'nz dyuː'tiː· UK: kɔnsənənt wɪð wʌnz djuːtiː
Report or add missing word to a dictionary...