COVID-19 Fight
231 matches in 9 dictionaries. Details
megfelel!exp
  1. that's the ticket!
   UK: ðəts ðiː tɪkɪt
megfelelv
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. US jibe
   USA: ʤaɪ'b UK: ʤaɪb
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. Megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, véleményem szerint tökéletesen megfelel majd a munkára.
    1. He has good qualifications and experience, I think he will fit the job perfectly.
  1. correspond
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'nd UK: kɔrɪspɔnd
  1. beseem
   UK: bɪsiːm
megfelel a céljánakexp
  1. serve one's purpose
   USA: səː'v wʌ'nz pəː'pʌ·s UK: səːv wʌnz pəːpəs
megfelel a célnakexp
  1. answer the purpose
   USA: æ'nsəː· ðiː· pəː'pʌ·s UK: ɑnsər ðiː pəːpəs
megfelel a követelményeknekv
  1. suit the requirements
   USA: suː't ðiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: suːt ðiː rɪkwaɪəmənts
  1. meet the requirements
   USA: miː't ðiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: miːt ðiː rɪkwaɪəmənts
  1. meet demands
   USA: miː't dɪ"mæ'ndz UK: miːt dɪmɑndz
  1. demands / meet -
   USA: dɪ"mæ'ndz miː't UK: dɪmɑndz miːt
megfelel a leírásnakexp
  1. answer to the description
   USA: æ'nsəː· tʌ· ðiː· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: ɑnsər tuː ðiː dɪskrɪpʃn
megfelel (a várakozásnak)exp
  1. live up to
   USA: lɪ'v ʌ'p tʌ· UK: lɪv ʌp tuː
megfelel az elvárásnakexp
  1. measure up to
   USA: me'ʒəː· ʌ'p tʌ· UK: meʒər ʌp tuː
megfelel az elvárásoknakexp
  1. requirements / meet the -
   USA: rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts miː't ðiː· UK: rɪkwaɪəmənts miːt ðiː
  1. meet the requirements
   USA: miː't ðiː· rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: miːt ðiː rɪkwaɪəmənts
megfelelésnoun
  1. parity
   USA: pe'rʌ·tiː· UK: pærɪtiː
  1. parallelism
   USA: pe'rʌ·le"lɪ"zʌ·m UK: pærəlelɪzəm
  1. fitness
   USA: fɪ'tnʌ·s UK: fɪtnəs
  1. correspondence
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns UK: kɔrɪspɔndəns
  1. convenience
   USA: kʌ·nviː'nyʌ·ns UK: kənviːnɪəns
  1. analogy
   USA: ʌ·næ'lʌ·ʤiː· UK: ənæləʤiː
  1. adequacy
   USA: æ'dʌ·kwʌ·siː· UK: ædɪkwəsiː
megfelel, jogot nyer vmireexp
megfelel, (meg)egyezik (vmivel)exp
megfelelni vminekexp
megfelelo modon elrendezni; sorba rendezni; utba igazittani; (vezenyelni egy felvonulason).noun
  1. marshal
   USA: mɔ'rʃʌ·l UK: mɑʃl
megfelelö; illendöadj
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
megfelelö vmire; megfelelv
  1. be fit for
   USA: biː· fɪ't frəː· UK: biː fɪt fəː
megfelelőadj
  1. suitable
   USA: suː'tʌ·bʌ·l UK: suːtəbl
  1. Megköszöntük udvarias kérdését, és megfelelő választ adtunk rá.
    1. We acknowledged his politeness, and made suitable replies.
  1. sufficient
   USA: sʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: səfɪʃnt
  1. A vécék közelében megfelelő számú mosdókagylót kell elhelyezni.
    1. There must be a sufficient number of wash basin close to the lavatories.
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Blyban üres szobák is voltak, csak ki kellett választani a megfelelőt.
    1. There were empty rooms at Bly, and it was only a question of choosing the right one.
  1. respective
   USA: riː·spe'ktɪ·v UK: rɪspektɪv
  1. rare proportionate
   USA: prʌ·pɔː'rʃʌ·nʌ·t UK: prəpɔːʃənət
  1. proportional
   USA: prʌ·pɔː'rʃʌ·nʌ·l UK: prəpɔːʃənl
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
  2. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
    1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
  1. parallel
   USA: pe'rʌ·le"l UK: pærəlel
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. A fogalmazása megfelelő annyira, hogy ne kapjon egyest.
    1. His essay is good enough to have a pass.
  2. A pályázóknak megfelelő gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a biztonsági technológiákról és módszerekről.
    1. Applicants should have a good working knowledge of security technologies and techniques.
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. Ezzel az opcióval a távoli képernyő a saját ablaknak megfelelően átméretezhető.
    1. This option scales the remote screen to fit your window size.
  1. equivalent
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·lʌ·nt UK: ɪkwɪvələnt
  1. Desztillált víz vagy ennek megfelelő tisztaságú ioncserélt víz.
    1. Distilled water or demineralized water of equivalent purity.
  1. eligible
   USA: e'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: elɪʤəbl
  1. Az országot jelenleg értékelik, hogy megfelelő-e az Unióhoz való csatlakozáshoz.
    1. The country is under survey now if it is eligible for EU accession.
  1. due
   USA: dyuː' UK: djuː
  1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
    1. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
  2. A tagállamok megfelelő felülvizsgálat után közlik a Bizottsággal ezt az információt.
    1. Member States shall communicate this information to the Commission after due verification.
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. Fontos hogy egy diplomata mindig a megfelelő módon viselkedjen.
    1. It is important that a diplomat always has decent behaviour.
  1. corresponsive
   UK: kɔrɪspɔnsɪv
  1. corresponding
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndɪ·ŋ UK: kɔrɪspɔndɪŋ
  1. Hirtelenjében nagy kereslet mutatkozott kormányosokban, és ennek megfelelően megritkult a számuk.
    1. All of a sudden pilots were in great demand, and were correspondingly scarce.
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. Kérem ellenőrizze, hogy a megfelelő jelszót adta meg.
    1. Please check that the correct password has been given.
  1. convenient
   USA: kʌ·nviː'nyʌ·nt UK: kənviːnɪənt
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
  1. Nem kimagasló ugyan a teljesítménye, de teljes mértékben megfelelő erre a munkára.
    1. He is not brilliant, but he is fully competent at this job.
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Válassza ki a megfelelő választ a lenyitható listából.
    1. Choose the appropriate answer from the drop down list.
  1. apposite
   UK: æpəzɪt
  1. analogous
   USA: ʌ·næ'lʌ·gʌ·s UK: ənæləgəs
  1. adequate
   USA: æ'dʌ·kweɪ"t UK: ædɪkwət
  1. A kérelemnek megfelelő indokolást kell tartalmaznia.
    1. The application shall contain an adequate statement of these reasons.
megfelelő alkalomnoun
  1. expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
megfelelő bőségűadj
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
megfelelő embert a megfelelő helyreexp
  1. right man in the right place
   USA: raɪ't mæ'n ɪ'n ðiː· raɪ't pleɪ's UK: raɪt mæn ɪn ðiː raɪt pleɪs
Report or add missing word to a dictionary...