COVID-19 Fight
megintadv
  1. again
   USA: ʌ·geɪ'n UK: əgen
  1. admonish
   USA: æ·dmɔ'nɪ·ʃ UK: ədmɔnɪʃ
megint a régiexp
  1. he is quite his old self again
   USA: hiː' ʌ·z kwaɪ't hʌ·z oʊ'ld se'lf ʌ·geɪ'n UK: hiː ɪz kwaɪt hɪz oʊld self əgen
megint vkitv
  1. haul sy over the coals
   USA: hɔː'l saɪ' oʊ'vəː· ðiː· koʊ'lz
meginterjúvoltnoun
  1. interviewee
   USA: ɪ"nəː·vyuː·iː'
meginterjúvolt személynoun
  1. interviewee
   USA: ɪ"nəː·vyuː·iː'
megintésnoun
  1. warning
   USA: wɔː'rnɪ·ŋ UK: wɔːnɪŋ
  1. admonition
   USA: æ"dmʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: ædmənɪʃn
már megint kezdi!exp
  1. she is at it again!
   USA: ʃiː' ʌ·z æ't ʌ·t ʌ·geɪ'n UK: ʃiː ɪz ət ɪt əgen
Report or add missing word to a dictionary...