COVID-19 Fight
megsértv
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. figurative wound
   USA: wuː'nd UK: wuːnd
  1. violate
   USA: vaɪ'ʌ·leɪ·t UK: vaɪəleɪt
  1. outrage
   USA: aʊ'treɪ"ʤ UK: aʊtreɪʤ
  1. offend
   USA: ʌ·fe'nd UK: əfend
  1. mortify
   USA: mɔː'rtʌ·faɪ" UK: mɔːtɪfaɪ
  1. regional miscall
   UK: mɪskɔːl
  1. insult
   USA: ɪ'nsʌ"lt UK: ɪnsʌlt
  1. injure
   USA: ɪ'nʤəː· UK: ɪnʤər
  1. harm
   USA: hɔ'rm UK: hɑm
  1. gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. disoblige
   UK: dɪsəblaɪʤ
  1. contravene
   USA: kɔ'ntrʌ·viː"n UK: kɔntrəviːn
  1. affront
   USA: ʌ·frʌ'nt UK: əfrʌnt
megsért, bántexp
  1. hurt , hurt , hurt
   USA: həː't həː't həː't UK: həːt həːt həːt
megsért; sértésnoun
  1. insult
   USA: ɪ'nsʌ"lt UK: ɪnsʌlt
megsért vkitv
  1. give offense to sy
   USA: gɪ'v ʌ·fe'ns tʌ· saɪ'
megsértettadj
  1. affronted
   USA: ʌ·frʌ'ntʌ·d UK: əfrʌntɪd
megsérthetőadj
  1. violable
   UK: vaɪələbl
megsérti vki büszkeségétv
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
megsértésnoun
  1. violation
   USA: vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: vaɪəleɪʃn
  1. contravention
   USA: kɔ"ntrʌ·ve'ntʃʌ·n UK: kɔntrəvenʃn
  1. breach
   USA: briː'tʃ UK: briːtʃ
megsértődikv
  1. get sore
   USA: gɪ't sɔː'r UK: get sɔːr
  1. get peeved
   USA: gɪ't piː'vd UK: get piːvd
  1. feel aggrieved
   USA: fiː'l ʌ·griː'vd UK: fiːl əgriːvd
  1. bridle
   USA: braɪ'dʌ·l UK: braɪdl
  1. be aggrieved
   USA: biː· ʌ·griː'vd UK: biː əgriːvd
megsértődik amiattexp
  1. be miffed at
   USA: biː· mɪ'ft æ't
megsértődik vmi miattv
megsértődöttv
  1. peeved
   USA: piː'vd UK: piːvd
  1. huffy
   USA: hʌ'fiː· UK: hʌfiː
durván megsértv
  1. outrage
   USA: aʊ'treɪ"ʤ UK: aʊtreɪʤ
(el)bitorol, megsértv
  1. usurp
   USA: yuː"səː'p UK: juːzəːp
karmával megsértv
  1. claw
   USA: klɔː' UK: klɔː
nem megsértettadj
  1. uninjured
   USA: ʌ·nɪ'nʤəː·d UK: ʌnɪnʤəd
könnyen megsérthető érzelmekexp
  1. delicate feelings
   USA: de'lʌ·kʌ·t fiː'lɪ·ŋz UK: delɪkət fiːlɪŋz
bíróság megsértéseexp
  1. contempt of court
   USA: kʌ·nte'mpt ʌ·v kɔː'rt UK: kəntempt ɔv kɔːt
illemszabályok megsértéseexp
  1. breach of decorum
   USA: briː'tʃ ʌ·v dɪ·kɔː'rʌ·m UK: briːtʃ ɔv dɪkɔːrəm
Report or add missing word to a dictionary...