COVID-19 Fight
85 matches in 9 dictionaries. Details
megszakítv
  1. intermit
   UK: ɪntəːmɪt
  1. cut off
   USA: kʌ't ɔː'f UK: kʌt ɔf
  1. break off
   USA: breɪ'k ɔː'f UK: breɪk ɔf
 1. IT
  1. abort
   USA: ʌ·bɔː'rt UK: əbɔːt
megszakításnoun
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
  1. suspension
   USA: sʌ·spe'nʃʌ·n UK: səspenʃn
  1. suspense
   USA: sʌ·spe'ns UK: səspens
 1. law
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
 2. techn
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. pause
   USA: pɔː'z UK: pɔːz
 3. electric
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. making and breaking
   USA: meɪ'kɪ·ŋ ʌ·nd breɪ'kɪ·ŋ UK: meɪkɪŋ ənd breɪkɪŋ
  1. interruption
   USA: ɪ"nəː·ʌ'pʃʌ·n UK: ɪntərʌpʃn
  1. intermission
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'ʃʌ·n UK: ɪntəmɪʃn
  1. hiatus
   USA: haɪ·eɪ'tʌ·s UK: haɪeɪtəs
 4. print
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
  1. breach
   USA: briː'tʃ UK: briːtʃ
  1. adjournment
   USA: ʌ·ʤəː'nmʌ·nt UK: əʤəːnmənt
  1. aborting
   USA: ʌ·bɔː'rtɪ·ŋ UK: əbɔːtɪŋ
megszakítás nélküladv
  1. without break
   USA: wɪ"ðaʊ't breɪ'k UK: wɪðaʊt breɪk
  1. together
   USA: tʌ·ge'ðəː· UK: təgeðər
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. at a stretch
   USA: æ't eɪ' stre'tʃ UK: ət eɪ stretʃ
megszakítás nélküliadj
  1. uninterrupted
   USA: ʌ"nɪ"nəː·ʌ'ptʌ·d UK: ʌnɪntərʌptɪd
  1. informal perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
megszakításokkaladv
  1. intermittently
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·ntliː· UK: ɪntəmɪtntliː
  1. in spots
   USA: ɪ'n spɔ'ts UK: ɪn spɔts
  1. in snatches
   USA: ɪ'n snæ'tʃʌ·z UK: ɪn snætʃɪz
  1. by snatches
   USA: baɪ' snæ'tʃʌ·z UK: baɪ snætʃɪz
megszakításokkal működőnoun
  1. intermittent
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·nt UK: ɪntəmɪtnt
megszakításosadj
  1. intermittent
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·nt UK: ɪntəmɪtnt
  1. discontinuous
   UK: dɪskəntɪnjʊəs
megszakítatlanadj
  1. uninterrupted
   USA: ʌ"nɪ"nəː·ʌ'ptʌ·d UK: ʌnɪntərʌptɪd
megszakítatlan előadássorozatnoun
megszakítja az útját/utazásátexp
  1. break one's journey
   USA: breɪ'k wʌ'nz ʤəː'niː· UK: breɪk wʌnz ʤəːniː
megszakítóadj
 1. electr
  1. interrupter
   UK: ɪntərʌptər
 2. electr
  1. interceptor
   USA: ɪ"nəː·se'ptəː· UK: ɪntəseptər
megszakítottadj
  1. intermittent
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·nt UK: ɪntəmɪtnt
megszakított gyűrődésexp
  1. distributive fault
   USA: dɪ"strɪ'byuː·tɪ·v fɔː'lt UK: dɪstrɪbjʊtɪv fɔːlt
megszakított rétegződésexp
  1. distributive fault
   USA: dɪ"strɪ'byuː·tɪ·v fɔː'lt UK: dɪstrɪbjʊtɪv fɔːlt
megszakítvaadv
  1. intermittently
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·ntliː· UK: ɪntəmɪtntliː
leállít, megszakítnoun
  1. halt
   USA: hɔː'lt UK: hɔːlt
utazást megszakítexp
  1. break the journey
   USA: breɪ'k ðiː· ʤəː'niː· UK: breɪk ðiː ʤəːniː
programvezérelt megszakításexp
terhesség megszakításexp
  1. produce abortion
   USA: proʊ'duː·s ʌ·bɔː'rʃʌ·n UK: prɔdjuːs əbɔːʃn
összeköttetés megszakításanoun
  1. interception
   USA: ɪ"nəː·se'pʃʌ·n UK: ɪntəsepʃn
Report or add missing word to a dictionary...