COVID-19 Fight
49 matches in 8 dictionaries. Details
megszerezv
  1. take out
   USA: teɪ'k aʊ't UK: teɪk aʊt
  1. figurative seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. secure
   USA: sɪ·kyʊ'r UK: sɪkjʊər
  1. rustle
   USA: rʌ'sʌ·l UK: rʌsl
  1. purchase
   USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
  1. procure
   USA: proʊ·kyʊ'r UK: prəkjʊər
  1. corral
   USA: kəː·æ'l UK: kərɑl
  1. clinch
   USA: klɪ'ntʃ UK: klɪntʃ
  1. acquire
   USA: ʌ·kwaɪ'əː· UK: əkwaɪər
  1. Másutt tanul bölcsességet.
    1. He acquires wisdom in another place.
(meg)szerezv
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
  1. acquire
   USA: ʌ·kwaɪ'əː· UK: əkwaɪər
  1. 2005-ben megszerezte a részvények többségét.
    1. He acquired the majority of the shares in 2005.
megszerez,elsajátít,szert tesz valamirev
  1. acquire
   USA: ʌ·kwaɪ'əː· UK: əkwaɪər
  1. Másutt tanul bölcsességet.
    1. He acquires wisdom in another place.
megszerezhetetlenadj
  1. unprocurable
   UK: ʌnprəkjʊərəbl
  1. unobtainable
   USA: ʌ"nʌ·bteɪ'nʌ·bʌ·l UK: ʌnəbteɪnəbl
  1. inaccessible
   USA: ɪ"nʌ·kse'sʌ·bʌ·l UK: ɪnæksesəbl
megszerezhetőadj
  1. procurable
   UK: prəkjʊərəbl
  1. obtainable
   USA: ʌ·bteɪ'nʌ·bʌ·l UK: əbteɪnəbl
  1. available
   USA: ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: əveɪləbl
  1. attainable
   USA: ʌ·teɪ'nʌ·bʌ·l UK: ətaɪnəbl
megszerez, hozzájutv
  1. obtain
   USA: ʌ·bteɪ'n UK: əbteɪn
fortéllyal megszerezv
  1. finesse away
   USA: fʌ·ne's ʌ·weɪ' UK: fɪnes əweɪ
újra megszerezv
  1. reacquire
   USA: riː·ʌ·kwaɪ'r
könnyen megszerezhetőexp
  1. easy of attainment
   USA: iː'ziː· ʌ·v ʌ·teɪ'nmʌ·nt UK: iːziː ɔv əteɪnmənt
nehezen megszerezhetőadj
  1. informal US tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
nehezen megszerezhető árucikkekexp
  1. articles hard to come by
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz hɔ'rd tʌ· kʌ'm baɪ' UK: ɑtɪklz hɑd tuː kʌm baɪ
nehéz megszerezni/hozzájutniexp
  1. it is hard to come by
   USA: ʌ·t ʌ·z hɔ'rd tʌ· kʌ'm baɪ' UK: ɪt ɪz hɑd tuː kʌm baɪ
igyekszik megszerezni vmitv
nem sikerül vmit megszerezniv
(meg)szerezv
megszerez vmitexp
megszerezv
 1. labdát sports
Report or add missing word to a dictionary...