COVID-19 Fight
154 matches in 9 dictionaries. Details
mennyiségnoun
  1. old stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
  1. quantum
   USA: kwɔ'nʌ·m UK: kwɔntəm
  1. quantity
   USA: kwɔ'nʌ·tiː· UK: kwɔntɪtiː
  1. quanta
   UK: kwɔntə
  1. deal
   USA: diː'l UK: diːl
  1. amount
   USA: ʌ·maʊ'nt UK: əmaʊnt
  1. Nagy mennyiségű adatot másolt a vágólapra.
    1. You have a large amount of data saved in the clipboard.
mennyiségiadj
  1. quantitative
   USA: kwɔ'nʌ·teɪ"tɪ·v UK: kwɔntɪtətɪv
mennyiségileg meghatározv
  1. quantify
   USA: kwɔ'nʌ·faɪ" UK: kwɔntɪfaɪ
mennyiségileg meghatározhatóadj
  1. quantifiable
   USA: kwɔ"nʌ·faɪ'ʌ·be·l UK: kwɔntɪfaɪəbl
mennyiségtan és mértanexp
  1. mathematics and geometry
   USA: mæ"θʌ·mæ'tɪ·ks ʌ·nd ʤiː·ɔ'mʌ·triː· UK: mæθəmætɪks ənd ʤɪɔmətriː
azonos mennyiségadj
  1. equal
   USA: iː'kwʌ·l UK: iːkwəl
egész mennyiségnoun
  1. totality
   USA: toʊ·tæ'lʌ·tiː· UK: toʊtælɪtiː
egyenlő mennyiségnoun
 1. math
  1. equal
   USA: iː'kwʌ·l UK: iːkwəl
elegendő mennyiségnoun
  1. sufficiency
   USA: sʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: səfɪʃənsiː
elenyésző mennyiségnoun
 1. phys
  1. trace
   USA: treɪ's UK: treɪs
filléres mennyiségnoun
  1. pennyworth
   UK: penɪwəθ
imaginárius mennyiségexp
  1. imaginary quantity
   USA: ɪ"mæ'ʤʌ·ne"riː· kwɔ'nʌ·tiː· UK: ɪmæʤɪnəriː kwɔntɪtiː
képzetes mennyiségexp
  1. imaginary quantity
   USA: ɪ"mæ'ʤʌ·ne"riː· kwɔ'nʌ·tiː· UK: ɪmæʤɪnəriː kwɔntɪtiː
kis mennyiségnoun
  1. trace
   USA: treɪ's UK: treɪs
  1. A hótalpas lábnyomok az erdőbe vezettek.
    1. Snowshoe traces led to the forest.
  1. paucity
   USA: pɔː'sʌ·tiː· UK: pɔːsɪtiː
  1. modicum
   USA: mɔ'dɪ·kʌ·m UK: mɔdɪkəm
  1. driblet
   UK: drɪblɪt
nagy mennyiségnoun
  1. volume
   USA: vɔ'lyuː·m UK: vɔljuːm
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
  1. informal sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. quantity
   USA: kwɔ'nʌ·tiː· UK: kwɔntɪtiː
  1. multitude
   USA: mʌ'ltʌ·tyuː"d UK: mʌltɪtjuːd
  1. muchness
   UK: mʌtʃnəs
  1. many
   USA: me'niː· UK: meniː
  1. Lot
   USA: lɔ't UK: lɔt
  1. bulk
   USA: bʌ'lk UK: bʌlk
  1. A macskaeledel sokkal olcsóbb ha nagy mennyiségben vásárolod.
    1. Cat food is much cheaper if you buy it in bulk.
  1. blob
   USA: blɔ'b UK: blɔb
  1. abundance
   USA: ʌ·bʌ'ndʌ·ns UK: əbʌndəns
negatív mennyiségexp
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
pozitív mennyiségnoun
  1. positive
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v UK: pɔzətɪv
skaláris mennyiségnoun
  1. scalar
   USA: skeɪ'ləː· UK: skeɪlə
szétpermetezett mennyiségnoun
  1. spray
   USA: spreɪ' UK: spreɪ
teljes mennyiségnoun
  1. complement
   USA: kɔ'mplʌ·mʌ·nt UK: kɔmplɪmənt
Report or add missing word to a dictionary...