COVID-19 Fight
33 matches in 2 dictionaries. Details
mind youexp USA: maɪ'nd yuː' UK: maɪnd juː
mind you!exp USA: maɪ'nd yuː' UK: maɪnd juː
mind your eye!exp USA: maɪ'nd yʊ'r aɪ' UK: maɪnd jɔːr aɪ
mind your own businessexp USA: maɪ'nd yʊ'r oʊ'n bɪ'znʌ·s UK: maɪnd jɔːr oʊn bɪznəs
mind your stepexp USA: maɪ'nd yʊ'r ste'p UK: maɪnd jɔːr step
mind your step!exp USA: maɪ'nd yʊ'r ste'p UK: maɪnd jɔːr step
if you are so mindedexp USA: ʌ·f yuː' əː· soʊ' maɪ'ndʌ·d UK: ɪf juː ɑr soʊ maɪndɪd
if you don't mindexp
do you mindexp USA: duː' yuː' maɪ'nd UK: duː juː maɪnd
do you mind ifexp USA: duː' yuː' maɪ'nd ʌ·f UK: duː juː maɪnd ɪf
mind / would you - ...ingexp USA: maɪ'nd wʊ'd yuː' ɪ'ŋ
mind / if you don't -exp
mind / do you - if ...?exp USA: maɪ'nd duː' yuː' ʌ·f UK: maɪnd duː juː ɪf
mind / if you don't - .exp
put it out of your mind!exp USA: pʊ't ʌ·t aʊ't ʌ·v yʊ'r maɪ'nd UK: pʊt ɪt aʊt ɔv jɔːr maɪnd
put it out of your mindexp USA: pʊ't ʌ·t aʊ't ʌ·v yʊ'r maɪ'nd UK: pʊt ɪt aʊt ɔv jɔːr maɪnd
make up your mindexp USA: meɪ'k ʌ'p yʊ'r maɪ'nd UK: meɪk ʌp jɔːr maɪnd
mind / be on your -v USA: maɪ'nd biː· ɔ'n yʊ'r UK: maɪnd biː ɔn jɔːr
mind youundef
Report or add missing word to a dictionary...