COVID-19 Fight
4 matches in 4 dictionaries. Details
minden jog fenntartvaexp
  1. patents pending
   USA: pæ'tʌ·nts pe'ndɪ·ŋ UK: peɪtnts pendɪŋ
  1. copyright reserved
   USA: kɔ'piː·raɪ"t riː·zəː'vd UK: kɔpɪraɪt rɪzəːvd
  1. all rights reserved
   USA: ɔː'l raɪ'ts riː·zəː'vd UK: ɔːl raɪts rɪzəːvd
minden jog fenntartvaundef
minden jog fenntartva
minden jog fenntartva
Report or add missing word to a dictionary...