COVID-19 Fight
17 matches in 7 dictionaries. Details
növekszikv
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
  1. thrive
   USA: θraɪ'v UK: θraɪv
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. redouble
   USA: riː·dʌ'bʌ·l UK: rɪdʌbl
  1. increase
   USA: ɪ'nkriː"s UK: ɪŋkriːs
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
  1. accrue
   USA: ʌ·kruː' UK: əkruː
növekszik a tekintélyev
  1. gain in prestige
   USA: geɪ'n ɪ'n pre·stiː'ʒ UK: geɪn ɪn prestiːʒ
növekszik, felgyülemlikv
  1. build up
   USA: bɪ'ld ʌ'p UK: bɪld ʌp
növekszik (vagyon)v
  1. accrue
   USA: ʌ·kruː' UK: əkruː
nő; növekszikexp
  1. grow , grew , grown
   USA: groʊ' gruː' groʊ'n UK: groʊ gruː groʊn
növekszikv
 1. növény bot
növekszikv
  1. figurative remonter
  1. grossir
   avoir v. être segédigével
  1. grandir
   avoir v. être segédigével
  1. forcir
   informal
  1. figurative agrandir
hitben növekszikundef
hirtelen növekszikundef
egyre nő / növekszikundef
folyamatosan nő / növekszikundef
együtt nő / növekszik / növekedik vmivelundef
  1. rare concrescere
   concréscere
Report or add missing word to a dictionary...