COVID-19 Fight
40 matches in 12 dictionaries. Details
e Nabenoun 'naːbə
  1. pluralForm:
  2. Naben
  1. genitiveForm:
  2. Nabe
r Nabelnoun 'naːbəl
  1. pluralForm:
  2. Nabel
  1. genitiveForm:
  2. Nabels
  1. anat
e Nabelschnurnoun
Nabeundef
Nabelundef
Nabel der Weltundef
Nabelschnurundef
Nabenabstandundef
Nabenanlageflächeundef
Nabenflanschundef
Nabensenkerundef
Nabensitzundef
Nabenweite der Hinterachseundef
Nabelschaunoun
Nabelschnurblutnoun
nabnoun USA: næ'b UK: næb
nabobnoun USA: næ'bɔ·b UK: neɪbɔb
Report or add missing word to a dictionary...