COVID-19 Fight
322 matches in 9 dictionaries. Details
nagyonadv
  1. wondrously
   UK: wʌndrəsliː
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. informal widely
   USA: waɪ'dliː· UK: waɪdliː
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. very
   USA: ve'riː· UK: veriː
  1. very much
   USA: ve'riː· mʌ'tʃ UK: veriː mʌtʃ
  1. too
   USA: tuː' UK: tuː
  1. thundering
   USA: θʌ'ndəː·ɪ·ŋ UK: θʌndərɪŋ
  1. sorely
   USA: sɔː'rliː· UK: sɔːliː
  1. sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
  1. severely
   USA: sʌ·vɪ'rliː· UK: sɪvɪəliː
  1. old right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. pretty
   USA: prɪ'tiː· UK: prɪtiː
  1. passing
   USA: pæ'sɪ·ŋ UK: pɑsɪŋ
  1. nothing if not
   USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·f nɔ't UK: nʌθɪŋ ɪf nɔt
  1. much
   USA: mʌ'tʃ UK: mʌtʃ
  1. mighty
   USA: maɪ'tiː· UK: maɪtiː
  1. mightily
   USA: maɪ'tʌ·liː· UK: maɪtɪliː
  1. like hell
   USA: laɪ'k he'l UK: laɪk hel
  1. jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. jolly well
   USA: ʤɔ'liː· we'l UK: ʤɔliː wel
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. far
   USA: fɔ'r UK: fɑr
  1. extremely
   USA: ɪ·kstriː'mliː· UK: ɪkstriːmliː
  1. exceedingly
   USA: ɪ·ksiː'dɪ·ŋliː· UK: ɪksiːdɪŋliː
  1. ever so much
   USA: e'vəː· soʊ' mʌ'tʃ UK: evər soʊ mʌtʃ
  1. bloody
   USA: blʌ'diː· UK: blʌdiː
  1. bally
   USA: beɪ'liː· UK: bæliː
  1. badly
   USA: bæ'dliː· UK: bædliː
nagyon a begyemben vanexp
  1. it sticks in my gullet
   USA: ʌ·t stɪ'ks ɪ'n maɪ' gʌ'lʌ·t UK: ɪt stɪks ɪn maɪ gʌlɪt
nagyon alacsony hőmérsékletűadj
  1. cryogenic
   USA: kraɪ'ʌ·ʤe"nʌ·k
nagyon a szívén viseliexp
  1. be solicitous for
   USA: biː· sʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s frəː· UK: biː səlɪsɪtəs fəː
  1. be solicitous about
   USA: biː· sʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s ʌ·baʊ't UK: biː səlɪsɪtəs əbaʊt
nagyon a szívén visel vmitv
nagyon bánkódik/szomorkodik miatta/igen bántja a dologexp
  1. he is cut up about it
   USA: hiː' ʌ·z kʌ't ʌ'p ʌ·baʊ't ʌ·t UK: hiː ɪz kʌt ʌp əbaʊt ɪt
nagyon be van rúgvaexp
  1. three parts drunk
   USA: θriː' pɔ'rts drʌ'ŋk UK: θriː pɑts drʌŋk
nagyon bír vkitv
  1. take a shine to sy
   USA: teɪ'k eɪ' ʃaɪ'n tʌ· saɪ'
nagyon csendesadj
  1. mousy
   UK: maʊsiː
nagyon csípősadj
nagyon dühösnek lenni vkirev
  1. get mad at sy
   USA: gɪ't mæ'd æ't saɪ'
nagyon elismerően nyilatkozik vkirőlv
  1. speak of sy in high terms
   USA: spiː'k ʌ·v saɪ' ɪ'n haɪ' təː'mz
nagyon el van foglalvaexp
  1. have one's hands full
   USA: hæ'v wʌ'nz hæ'nz fʊ'l UK: hæv wʌnz hændz fʊl
nagyon el van foglalva vmivelv
nagyon el van merülve vmibenv
nagyon élvezetes. klassz.exp
  1. it's a lot of fun!
   USA: ʌ·ts eɪ' lɔ't ʌ·v fʌ'n UK: ɪts eɪ lɔt ɔv fʌn
nagyon élvez vmitv
  1. commune with
   USA: kʌ·myuː'n wʌ·ð UK: kɔmjuːn wɪð
nagyon érdekesexp
  1. very interesting
   USA: ve'riː· ɪ'ntəː·ʌ·stɪ·ŋ UK: veriː ɪntrəstɪŋ
  1. fascinating
   USA: fæ'sʌ·neɪ"tɪ·ŋ UK: fæsɪneɪtɪŋ
nagyon érdekliexp
  1. be taken up with
   USA: biː· teɪ'kʌ·n ʌ'p wʌ·ð UK: biː teɪkən ʌp wɪð
  1. be bound up in
   USA: biː· baʊ'nd ʌ'p ɪ'n UK: biː baʊnd ʌp ɪn
nagyon érdekli vmiv
Report or add missing word to a dictionary...