17 matches in 2 dictionaries. Details
naked lightexp USA: neɪ'kʌ·d laɪ't UK: neɪkɪd laɪt
nakednessnoun UK: neɪkɪdnəs
naked swordexp USA: neɪ'kʌ·d sɔː'rd UK: neɪkɪd sɔːd
naked truthexp USA: neɪ'kʌ·d truː'θ UK: neɪkɪd truːθ
mother nakedadj USA: mʌ'ðəː· neɪ'kʌ·d UK: mʌðər neɪkɪd
stark nakedexp USA: stɔ'rk neɪ'kʌ·d UK: stɑk neɪkɪd
strip nakedexp USA: strɪ'p neɪ'kʌ·d UK: strɪp neɪkɪd
invisible to the naked eyeexp USA: ɪ"nvɪ'zʌ·bʌ·l tʌ· ðiː· neɪ'kʌ·d aɪ' UK: ɪnvɪzəbl tuː ðiː neɪkɪd aɪ
perceptible to the naked eyeexp USA: pəː·se'ptʌ·bʌ·l tʌ· ðiː· neɪ'kʌ·d aɪ' UK: pəseptəbl tuː ðiː neɪkɪd aɪ
nakedundef
nakedlyundef
nakednessundef
bar nakedundef
half nakedundef
stark nakedundef
with the naked eyeundef
Report or add missing word to a dictionary...