COVID-19 Fight
8 matches in 5 dictionaries. Details
nekifogv
  1. turn to
   USA: təː'n tʌ· UK: təːn tuː
  1. tackle
   USA: tæ'kʌ·l UK: tækl
  1. set to
   USA: se't tʌ· UK: set tuː
  1. pitch in
   USA: pɪ'tʃ ɪ'n UK: pɪtʃ ɪn
  1. get about
   USA: gɪ't ʌ·baʊ't UK: get əbaʊt
  1. embark upon
   USA: e·mbɔ'rk ʌ·pɔ'n UK: ɪmbɑk əpɔn
  1. embark on
   USA: e·mbɔ'rk ɔ'n UK: ɪmbɑk ɔn
  1. buckle to
   USA: bʌ'kʌ·l tʌ· UK: bʌkl tuː
nekifog vminekv
komolyan nekifogexp
  1. buckle down to
   USA: bʌ'kʌ·l daʊ'n tʌ· UK: bʌkl daʊn tuː
nekifogv
  1. stand vornehmen
   'foːɐneːmən
nekifogundef
  1. prendere
   aminek: a préndere
nekilát / nekifog egy munkánakundef
Report or add missing word to a dictionary...