nothingnoun USA: nʌ'θɪ·ŋ UK: nʌθɪŋ
  1. Something is better than nothing.
    1. A semminél a kevés is többet ér.
  2. Nothing comes of/from nothing.
    1. Semmiből nem lesz semmi.
 1. math
nothingadv USA: nʌ'θɪ·ŋ UK: nʌθɪŋ
nothing butadv USA: nʌ'θɪ·ŋ bʌ't UK: nʌθɪŋ bət
nothing but skin and bonesexp USA: nʌ'θɪ·ŋ bʌ't skɪ'n ʌ·nd boʊ'nz UK: nʌθɪŋ bət skɪn ənd boʊnz
nothing could be simplerexp USA: nʌ'θɪ·ŋ kʊ'd biː· sɪ'mpʌ·ləː· UK: nʌθɪŋ kʊd biː sɪmplər
nothing dauntedexp USA: nʌ'θɪ·ŋ dɔː'ntʌ·d UK: nʌθɪŋ dɔːntɪd
nothing doingexp USA: nʌ'θɪ·ŋ duː'ɪ·ŋ UK: nʌθɪŋ duːɪŋ
nothing elseexp USA: nʌ'θɪ·ŋ e'ls UK: nʌθɪŋ els
nothing if notadj USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·f nɔ't UK: nʌθɪŋ ɪf nɔt
nothing if notadv USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·f nɔ't UK: nʌθɪŋ ɪf nɔt
nothing is any useexp USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·z e'niː· yuː'z UK: nʌθɪŋ ɪz eniː juːz
nothing less thanexp USA: nʌ'θɪ·ŋ le's ðʌ·n UK: nʌθɪŋ les ðæn
nothing like leather!exp USA: nʌ'θɪ·ŋ laɪ'k le'ðəː· UK: nʌθɪŋ laɪk leðər
nothing like leatherexp USA: nʌ'θɪ·ŋ laɪ'k le'ðəː· UK: nʌθɪŋ laɪk leðər
nothing loathexp USA: nʌ'θɪ·ŋ loʊ'θ UK: nʌθɪŋ loʊθ
nothing loathadv USA: nʌ'θɪ·ŋ loʊ'θ UK: nʌθɪŋ loʊθ
nothing moreexp USA: nʌ'θɪ·ŋ mɔː'r UK: nʌθɪŋ mɔːr
nothing muchexp USA: nʌ'θɪ·ŋ mʌ'tʃ UK: nʌθɪŋ mʌtʃ
nothing of the kind!exp USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: nʌθɪŋ ɔv ðiː kaɪnd
nothing of the kindexp USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: nʌθɪŋ ɔv ðiː kaɪnd
Report or add missing word to a dictionary...