COVID-19 Fight
5 matches in 2 dictionaries. Details
on therenoun USA: ɔ'n ðe'r UK: ɔn ðeər
on thereexp USA: ɔ'n ðe'r UK: ɔn ðeər
there are no flies on himexp USA: ðe'r əː· noʊ' flaɪ'z ɔ'n ɪ"m UK: ðeər ɑr noʊ flaɪz ɔn hɪm
there was once aexp USA: ðe'r wʌ·z wʌ'ns eɪ' UK: ðeər wɔz wʌns eɪ
There isn't just one way of doing it.undef
Report or add missing word to a dictionary...