open outv intrans v USA: oʊ'pʌ·n aʊ't UK: oʊpən aʊt
open out the throttleexp USA: oʊ'pʌ·n aʊ't ðiː· θrɔ'tʌ·l UK: oʊpən aʊt ðiː θrɔtl
open out the throttlev USA: oʊ'pʌ·n aʊ't ðiː· θrɔ'tʌ·l UK: oʊpən aʊt ðiː θrɔtl
come out into the openv USA: kʌ'm aʊ't ɪ"ntʌ· ðiː· oʊ'pʌ·n UK: kʌm aʊt ɪntuː ðiː oʊpən
Report or add missing word to a dictionary...