ostobaadj
  1. informal US woody
   USA: wʊ'diː· UK: wʊdiː
  1. witless
   USA: wɪ'tlʌ·s UK: wɪtlɪs
  1. weak in the head
   USA: wiː'k ɪ'n ðiː· he'd UK: wiːk ɪn ðiː hed
  1. wacky
   USA: wæ'kiː·
  1. vacuous
   USA: væ'kyuː·ʌ·s UK: vækjʊəs
  1. regional thick
   USA: θɪ'k UK: θɪk
  1. Megtehettem volna, ha ostoba fejemnek eszébe jutott volna.
    1. I would have done so, had it struck my thick head.
  1. stupid
   USA: stuː'pʌ·d UK: stjuːpɪd
  1. slow
   USA: sloʊ' UK: sloʊ
  1. simpleton
   UK: sɪmpltən
  1. silly
   USA: sɪ'liː· UK: sɪliː
  1. pej puerile
   USA: pyuː·riː'l UK: pjʊəraɪl
  1. preposterous
   USA: prʌ·pɔ'strʌ·s UK: prɪpɔstərəs
  1. Sh peevish
   USA: piː'vɪ·ʃ UK: piːvɪʃ
  1. figurative owlish
   UK: aʊlɪʃ
  1. oafish
   UK: oʊfɪʃ
  1. numskull
   UK: nʌmskʌl
  1. loggerheaded
   UK: lɔgəhedɪd
  1. inept
   USA: ɪ"ne'pt UK: ɪnept
  1. inane
   USA: ɪ"neɪ'n UK: ɪneɪn
  1. informal imbecile
   USA: ɪ'mbʌ·saɪ·l UK: ɪmbəsiːl
  1. idiotic
   USA: ɪ"diː·ɔ'tɪ·k UK: ɪdɪɔtɪk
  1. informal idiot
   USA: ɪ'diː·ʌ·t UK: ɪdɪət
  1. goofy
   USA: guː'fiː· UK: guːfiː
  1. foolish
   USA: fuː'lɪ"ʃ UK: fuːlɪʃ
  1. fiddle-headed
   UK: fɪdlhedɪd
  1. featherbrained
   UK: feðəbreɪnd
  1. feather-headed
   UK: feðəhedɪd
  1. fatuous
   USA: fæ'tʃʌ·wʌ·s UK: fætʃʊəs
  1. dunce
   UK: dʌns
  1. old Sh dry
   USA: draɪ' UK: draɪ
  1. doltish
   UK: doʊltɪʃ
  1. dense
   USA: de'ns UK: dens
  1. US daffy
   USA: dæ'fiː·
  1. informal asinine
   USA: æ'sʌ·naɪ"n UK: æsɪnaɪn
ostoba alaknoun
  1. sot
   UK: sɔt
  1. soft
   USA: sɔ'ft UK: sɔft
  1. slang punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
  1. goon
   USA: guː'n UK: guːn
  1. clunk
   USA: klʌ'ŋk UK: klʌŋk
ostoba beszédnoun
  1. trash
   USA: træ'ʃ UK: træʃ
  1. tosh
   USA: tɔ'ʃ UK: tɔʃ
  1. informal rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. bilge
   UK: bɪlʤ
ostoba cselekedetnoun
  1. imbecility
   UK: ɪmbəsɪlɪtiː
ostoba embernoun
  1. ninny
   UK: nɪniː
  1. informal slang dummy
   USA: dʌ'miː· UK: dʌmiː
  1. dry brain
   USA: draɪ' breɪ'n UK: draɪ breɪn
  1. cluck
   USA: klʌ'k UK: klʌk
  1. asshole
   UK: æshoʊl
ostoba fecsegésnoun
  1. drool
   USA: druː'l UK: druːl
  1. drivel
   USA: drɪ'vʌ·l UK: drɪvl
  1. blether
   UK: bleðər
  1. blather
   USA: blæ'ðəː· UK: blæðər
ostoba fiatalembernoun
  1. puppy
   USA: pʌ'piː· UK: pʌpiː
  1. pup
   USA: pʌ'p UK: pʌp
ostoba seggfejexp
  1. stupid asshole
   UK: stjuːpɪd æshoʊl
ostoba személynoun
  1. dunce
   UK: dʌns
ostoba tréfanoun
  1. caper
   USA: keɪ'pəː· UK: keɪpər
ostoba tökfilkónoun
  1. fat-head
   UK: fæthed
ostoba volta vmineknoun
  1. imbecility
   UK: ɪmbəsɪlɪtiː
ostoba üres fecsegésnoun
  1. blether
   UK: bleðər
  1. blather
   USA: blæ'ðəː· UK: blæðər
ostobaságnoun
  1. vacuousness
   UK: vækjʊəsnəs
  1. tosh
   USA: tɔ'ʃ UK: tɔʃ
  1. tomfoolery
   UK: tɔmfuːləriː
  1. skittles!
   USA: skɪ'tʌ·lz UK: skɪtlz
  1. silliness
   USA: sɪ'liː·nʌ·s UK: sɪlɪnəs
  1. informal rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. piffle
   UK: pɪfl
  1. nonsense
   USA: nɔ'nse·ns UK: nɔnsns
  1. monkey business
   USA: mʌ'ŋkiː· bɪ'znʌ·s UK: mʌŋkiː bɪznəs
  1. ineptitude
   USA: ɪ"ne'ptʌ·tuː"d UK: ɪneptɪtjuːd
  1. inanity
   UK: ɪnænɪtiː
  1. imbecility
   UK: ɪmbəsɪlɪtiː
  1. fudge
   USA: fʌ'ʤ UK: fʌʤ
  1. folly
   USA: fɔ'liː· UK: fɔliː
  1. informal fiddle
   USA: fɪ'dʌ·l UK: fɪdl
  1. fatuity
   UK: fətjuːɪtiː
  1. doltishness
   UK: doʊltɪʃnəs
  1. crassitude
   UK: kræsɪtjuːd
  1. bunkum
   UK: bʌŋkəm
  1. bunk
   USA: bʌ'ŋk UK: bʌŋk
ostobaság!exp
  1. that's all bunkum!
   UK: ðəts ɔːl bʌŋkəm
ostobaság, hülyeségnoun
  1. stupidity
   USA: stuː·pɪ'dʌ·tiː· UK: stjuːpɪdɪtiː
ostobaságokat beszélexp
  1. maunder
   UK: mɔːndər
  1. he talks bilge
   UK: hiː tɔːks bɪlʤ
ostobaságokkal tölti az idejétv
  1. fool about
   USA: fuː'l ʌ·baʊ't UK: fuːl əbaʊt
ostobaságokkal tölti idejétexp
  1. footle about
   UK: fuːtl əbaʊt
csökönyös ostobanoun
  1. bonehead
   UK: boʊnhed
Report or add missing word to a dictionary...