COVID-19 Fight
pótadj
  1. accidental
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l UK: æksɪdentl
pót-adj
  1. supplementary
   USA: sʌ"plʌ·me'ntʃriː· UK: sʌplɪmentriː
  1. spare
   USA: spe'r UK: speər
  1. mock
   USA: mɔ'k UK: mɔk
  1. ministerial
   USA: mɪ"nʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mɪnɪstɪərɪəl
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
  1. ersatz
   USA: e'rzɔ"ts UK: eəzæts
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
  1. assistant
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: əsɪstənt
  1. accessory
   USA: æ·kse'səː·iː· UK: əksesəriː
pót személynoun
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
pót tárgynoun
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
pótadagnoun
  1. second helping
   USA: se'kʌ·n he'lpɪ·ŋ UK: sɪkɔnd helpɪŋ
pótadóv
  1. surtax
   USA: səː'tæ"ks UK: səːtæks
pótalkatrésznoun
  1. spare
   USA: spe'r UK: speər
  1. loose part
   USA: luː's pɔ'rt UK: luːs pɑt
pótalkatrészeknoun
  1. spare parts
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
pótalkatrészek (EU)exp
  1. spare parts
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
pótalkatrészek (PHARE)exp
  1. spare parts
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
pótalkatrészek utánpótlása (EU)exp
  1. replenishment of spare parts
   USA: rʌ·ple'nɪ·ʃmʌ·nt ʌ·v spe'r pɔ'rts UK: rɪplenɪʃmənt ɔv speər pɑts
pótalkatrészek utánpótlása (PHARE)exp
  1. replenishment of spare parts
   USA: rʌ·ple'nɪ·ʃmʌ·nt ʌ·v spe'r pɔ'rts UK: rɪplenɪʃmənt ɔv speər pɑts
pótanyagnoun
  1. surrogate
   USA: səː'ʌ·geɪ"t UK: sʌrəgeɪt
pótanyagból készültadj
  1. ersatz
   USA: e'rzɔ"ts UK: eəzæts
pótbíróexp
  1. lateral judge
   USA: læ'təː·ʌ·l ʤʌ'ʤ UK: lætərəl ʤʌʤ
pótdíjv
  1. surcharge
   USA: səː'tʃɔ"rʤ UK: səːtʃɑʤ
  1. excess charge
   USA: ɪ·kse's tʃɔ'rʤ UK: ɪkses tʃɑʤ
pótilletékv
  1. surcharge
   USA: səː'tʃɔ"rʤ UK: səːtʃɑʤ
pótkeretnoun
  1. cadre
   USA: kæ'driː· UK: kɑdər
pótkeréknoun
  1. informal US spare
   USA: spe'r UK: speər
  1. spare wheel
   USA: spe'r hwiː'l UK: speər wiːl
  1. spare tyre
   USA: spe'r taɪ'r UK: speər taɪər
  1. fifth wheel
   USA: fɪ'θ hwiː'l UK: fɪfθ wiːl
pótkocsinoun
  1. truck trailer
   USA: trʌ'k treɪ'ləː· UK: trʌk treɪlər
  1. US trailer
   USA: treɪ'ləː· UK: treɪlər
Report or add missing word to a dictionary...