COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
pasasnoun
  1. slang toff
   UK: tɔf
  1. perisher
   UK: perɪʃər
  1. humor slang party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. kipper
   USA: kɪ'pəː· UK: kɪpər
  1. joker
   USA: ʤoʊ'kəː· UK: ʤoʊkər
  1. Guy
   USA: gaɪ' UK: gaɪ
  1. gent
   USA: ʤe'nt UK: ʤent
  1. informal fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
  1. feller
   USA: fe'ləː· UK: felə
  1. fella
   USA: fe'lʌ· UK: felə
  1. informal egg
   USA: e'g UK: eg
  1. cuss
   USA: kʌ's UK: kʌs
  1. cove
   USA: koʊ'v UK: koʊv
  1. informal US coon
   USA: kuː'n UK: kuːn
  1. chappy
   UK: tʃæpiː
  1. chappie
   USA: tʃæ'piː· UK: tʃæpiː
  1. cat
   USA: kæ't UK: kæt
  1. humor card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
  1. slang bloke
   USA: bloʊ'k UK: bloʊk
  1. informal beggar
   USA: be'gəː· UK: begər
pasas/pofanoun
  1. chap
   USA: tʃæ'p UK: tʃæp
begyöpösödött pasasadj
bumfordi pasasnoun
  1. slang jay
   USA: ʤeɪ' UK: ʤeɪ
kellemetlen pasasexp
  1. awkward customer
   USA: ɔ'kwəː·d kʌ'stʌ·məː· UK: ɔːkwəd kʌstəmər
  1. an awkward customer
   USA: ʌ·n ɔ'kwəː·d kʌ'stʌ·məː· UK: ən ɔːkwəd kʌstəmər
mafla pasasnoun
  1. lummox
   UK: lʌməks
nehéz pasasexp
  1. tough customer
   USA: tʌ'f kʌ'stʌ·məː· UK: tʌf kʌstəmər
  1. he is a tough proposition
   USA: hiː' ʌ·z eɪ' tʌ'f prɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: hiː ɪz eɪ tʌf prɔpəzɪʃn
pénzes pasasnoun
  1. fat cat
   USA: fæ't kæ't UK: fæt kæt
szemtelen pasasexp
  1. cool customer
   USA: kuː'l kʌ'stʌ·məː· UK: kuːl kʌstəmər
pasasnoun
  1. r Knopf
   'knɔpf
   1. genitiveForm:
   2. Knopfes
   3. Knopfs
pasasnoun
  1. pej m sire
  1. m mec
   argot
pasasundef
 1. informal
  1. informal facet
  2. informal mężczyzna gość
pasasundef
pasasnoun
pasasundef
  1. informal фасон
Report or add missing word to a dictionary...