pazaradj
  1. informal topping
   USA: tɔ'pɪ·ŋ UK: tɔpɪŋ
  1. sumptuous
   USA: sʌ'mptʃuː·ʌ·s UK: sʌmptʃʊəs
  1. informal smashing
   USA: smæ'ʃɪ·ŋ UK: smæʃɪŋ
  1. informal UK slap-up
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. profuse
   USA: prʌ·fyuː's UK: prəfjuːs
  1. opulent
   USA: ɔ'pyʌ·lʌ·nt UK: ɔpjʊlənt
  1. magnificent
   USA: mæ·gnɪ'fʌ·sʌ·nt UK: mægnɪfɪsnt
  1. luxurious
   USA: lʌ·gʒəː'iː·ʌ·s UK: lʌgʒʊərɪəs
  1. lavish
   USA: læ'vɪ·ʃ UK: lævɪʃ
  1. gorgeous
   USA: gɔː'rʤʌ·s UK: gɔːʤəs
 1. figurative
  1. baronial
   UK: bəroʊnɪəl
pazar bőségnoun
  1. profusion
   USA: prʌ·fyuː'ʒʌ·n UK: prəfjuːʒn
  1. profuseness
   UK: prəfjuːsnəs
pazar pompanoun
  1. sumptuousness
   UK: sʌmptʃʊəsnəs
pazarlásnoun
  1. wasting
   USA: weɪ'stɪ·ŋ UK: weɪstɪŋ
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. wastage
   UK: weɪstɪʤ
  1. prodigality
   UK: prɔdɪgælɪtiː
  1. lavishment
   UK: lævɪʃmənt
  1. extravagance
   USA: ɪ·kstræ'vʌ·gʌ·ns UK: ɪkstrævəgəns
pazarlásra hajlamosadj
pazarlónoun
  1. informal wastrel
   UK: weɪstrəl
  1. wasting
   USA: weɪ'stɪ·ŋ UK: weɪstɪŋ
  1. wasteful
   USA: weɪ'stfʌ·l UK: weɪstfəl
  1. unsparing
   USA: ʌ·nspe'rɪ·ŋ UK: ʌnspeərɪŋ
  1. uneconomical
   USA: ʌ·ne"kʌ·nɔ'mɪ·kʌ·l UK: ʌniːkənɔmɪkl
  1. thriftless
   UK: θrɪftləs
  1. squandering
   USA: skwɔ'ndəː·ɪ·ŋ UK: skwɔndərɪŋ
  1. squanderer
   UK: skwɔndərə
  1. spendthrift
   USA: spe'ndθrɪ"ft UK: spendθrɪft
  1. profuse
   USA: prʌ·fyuː's UK: prəfjuːs
  1. prodigal
   USA: prɔ'dɪ·gʌ·l UK: prɔdɪgl
  1. lavish
   USA: læ'vɪ·ʃ UK: lævɪʃ
pazarló életmódnoun
  1. prodigalism
   UK: prɔdɪglɪzəm
pazarlóanadv
  1. wastefully
   UK: weɪstfəliː
  1. squanderingly
   UK: skwɔndərɪŋliː
  1. prodigally
   UK: prɔdɪgəliː
  1. lavishly
   USA: læ'vɪ·ʃliː· UK: lævɪʃliː
pazarolv
  1. prodigalize
   UK: prɔdɪgəlaɪz
  1. lavish
   USA: læ'vɪ·ʃ UK: lævɪʃ
pazaruladv
  1. opulently
   UK: ɔpjuːləntliː
  1. magnificently
   USA: mæ·gnɪ'fʌ·sʌ·ntliː· UK: mægnɪfɪsntliː
pazarul élv
  1. luxuriate
   UK: lʌgʒʊərɪeɪt
idöt pazarolexp
  1. time / waste -
   USA: taɪ'm weɪ'st UK: taɪm weɪst
érdemtelen személyre pazaroltadj
  1. misplaced
   USA: mɪ"spleɪ'st UK: mɪspleɪst
kis dolgokban takarékos és a nagyokban pazarolexp
  1. penny wise and pound foolish
   USA: pe'niː· waɪ'z ʌ·nd paʊ'nd fuː'lɪ"ʃ UK: peniː waɪz ənd paʊnd fuːlɪʃ
Report or add missing word to a dictionary...