COVID-19 Fight
130
matches in the
pin backv USA: pɪ'n bæ'k UK: pɪn bæk
pin cushionnoun USA: pɪ'n kʊ'ʃʌ·n UK: pɪn kʊʃn
pin downv trans v USA: pɪ'n daʊ'n UK: pɪn daʊn
pin onv trans v USA: pɪ'n ɔ'n UK: pɪn ɔn
pin one's faith onexp USA: pɪ'n wʌ'nz feɪ'θ ɔ'n UK: pɪn wʌnz feɪθ ɔn
pin / safety -exp USA: pɪ'n seɪ'ftiː· UK: pɪn seɪftiː
pin togetherv trans v USA: pɪ'n tʌ·ge'ðəː· UK: pɪn təgeðər
pin upv trans v USA: pɪ'n ʌ'p UK: pɪn ʌp
pinaforev trans v UK: pɪnəfɔːr
pinafore dressexp UK: pɪnəfɔːr dres
pinballnoun USA: pɪ'nbɔː"l UK: pɪnbɔːl
pincer attacknoun UK: pɪnsər ətæk
pincersnoun noun USA: pɪ'nsəː·z UK: pɪnsəz
pinchv intrans v USA: pɪ'ntʃ UK: pɪntʃ
pinch and scrapev USA: pɪ'ntʃ ʌ·nd skreɪ'p UK: pɪntʃ ənd skreɪp
pinch oneselfv USA: pɪ'ntʃ wʌ"nse'lf UK: pɪntʃ wʌnself
Report or add missing word to a dictionary...