portanoun
  1. reception desk
   USA: riː·se'pʃʌ·n de'sk UK: rɪsepʃn desk
  1. porter's lodge
   USA: pɔː'rtəː·z lɔ'ʤ UK: pɔːtəz lɔʤ
  1. porter's cubicle
   USA: pɔː'rtəː·z kyuː'bɪ·kʌ·l UK: pɔːtəz kjuːbɪkl
 1. med
  1. portal
   USA: pɔː'rtʌ·l UK: pɔːtl
  1. keeper's lodge
   USA: kiː'pəː·z lɔ'ʤ UK: kiːpəz lɔʤ
  1. keeper's cubicle
   USA: kiː'pəː·z kyuː'bɪ·kʌ·l UK: kiːpəz kjuːbɪkl
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
portalanításnoun
portalanító fülkenoun
portamentonoun
 1. music
  1. slide
   USA: slaɪ'd UK: slaɪd
portálnoun
 1. arch
  1. portal
   USA: pɔː'rtʌ·l UK: pɔːtl
portáldaru felső részenoun
 1. ind
  1. gantry
   USA: gæ'ntriː· UK: gæntriː
portásnoun
  1. porter
   USA: pɔː'rtəː· UK: pɔːtər
  1. informal janitor
   USA: ʤæ'nʌ·təː· UK: ʤænɪtər
  1. hall porter
   USA: hɔː'l pɔː'rtəː· UK: hɔːl pɔːtər
  1. gate-keeper
   USA: geɪ'tkiː"pəː· UK: geɪtkiːpə
  1. doorman
   USA: dɔː'rmæ"n UK: dɔːmæn
  1. doorman, doormen
   UK: dɔːmæn dɔːmen
  1. door-man
   USA: dɔː'rmæ"n UK: dɔːmæn
  1. door-keeper
   USA: dɔː'rkiː"pəː· UK: dɔːkiːpər
  1. desk clerk
   USA: de'sk kləː'k UK: desk klɑk
portásfülkeexp
  1. porter's lodge
   USA: pɔː'rtəː·z lɔ'ʤ UK: pɔːtəz lɔʤ
  1. porter's cubicle
   USA: pɔː'rtəː·z kyuː'bɪ·kʌ·l UK: pɔːtəz kjuːbɪkl
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. keeper's lodge
   USA: kiː'pəː·z lɔ'ʤ UK: kiːpəz lɔʤ
  1. keeper's cubicle
   USA: kiː'pəː·z kyuː'bɪ·kʌ·l UK: kiːpəz kjuːbɪkl
portáslakásv
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
portásnőnoun
  1. janitress
   UK: ʤænɪtrɪs
éjszakai portásnoun
  1. night porter
   USA: naɪ't pɔː'rtəː· UK: naɪt pɔːtər
szállodai portásnoun
  1. receptionist
   USA: riː·se'pʃʌ·nʌ·st UK: rɪsepʃənɪst
a maga portájánexp
  1. in one's own household
   USA: ɪ'n wʌ'nz oʊ'n haʊ'shoʊ"ld UK: ɪn wʌnz oʊn haʊshoʊld
  1. in one's own house
   USA: ɪ'n wʌ'nz oʊ'n haʊ's UK: ɪn wʌnz oʊn haʊz
  1. in one's own home
   USA: ɪ'n wʌ'nz oʊ'n hoʊ'm UK: ɪn wʌnz oʊn hoʊm
Report or add missing word to a dictionary...