COVID-19 Fight
purchasenoun USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
purchasenoun USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
purchasenoun USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
  1. Services we offer: acting as an intermediary in the sale, purchase or hiring of ships.
    1. Szolgáltatásaink: közvetítés hajók vétele, eladása, vagy hajók bérlése esetén.
  1. The company purchased the estate on 20 June 2001.
    1. A cég 2001. június 20-án vásárolta meg a telket.
 1. techn
purchasev trans v USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
purchase pricenoun USA: pəː'tʃʌ·s praɪ's UK: pəːtʃəs praɪs
purchase taxexp USA: pəː'tʃʌ·s tæ'ks UK: pəːtʃəs tæks
purchase-moneynoun
purchase-pricenoun
purchasernoun USA: pəː'tʃʌ·səː· UK: pəːtʃəsər
bulk purchasenoun USA: bʌ'lk pəː'tʃʌ·s UK: bʌlk pəːtʃəs
informal purchaseexp USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·l pəː'tʃʌ·s UK: ɪnfɔːml pəːtʃəs
informal purchaseexp USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·l pəː'tʃʌ·s UK: ɪnfɔːml pəːtʃəs
take purchase onexp USA: teɪ'k pəː'tʃʌ·s ɔ'n UK: teɪk pəːtʃəs ɔn
make purchasesv USA: meɪ'k pəː'tʃʌ·sʌ·z UK: meɪk pəːtʃəsɪz
sale and purchase contractnoun USA: seɪ'l ʌ·nd pəː'tʃʌ·s kʌ·ntræ'kt UK: seɪl ənd pəːtʃəs kɔntrækt
make some purchasesexp USA: meɪ'k sʌ'm pəː'tʃʌ·sʌ·z UK: meɪk sʌm pəːtʃəsɪz
Report or add missing word to a dictionary...