COVID-19 Fight
5 matches in 5 dictionaries. Details
résen vanv
  1. keep one's powder dry
   USA: kiː'p wʌ'nz paʊ'dəː· draɪ' UK: kiːp wʌnz paʊdər draɪ
  1. keep one's eye on the ball
   USA: kiː'p wʌ'nz aɪ' ɔ'n ðiː· bɔː'l UK: kiːp wʌnz aɪ ɔn ðiː bɔːl
  1. be on the watch
   USA: biː· ɔ'n ðiː· wɔ'tʃ UK: biː ɔn ðiː wɔtʃ
  1. be on guard
   USA: biː· ɔ'n gɔ'rd UK: biː ɔn gɑd
résen vanv
  1. auf der Hut sein
   'aʊf 'deːɐ 'huːt 'zaɪn
résen vanv
Report or add missing word to a dictionary...