COVID-19 Fight
14 matches in 5 dictionaries. Details
rövidre fogv
  1. abridge
   USA: ʌ·brɪ'ʤ UK: əbrɪʤ
rövidre fog/hirtelen befejezexp
  1. cut short
   USA: kʌ't ʃɔː'rt UK: kʌt ʃɔːt
rövidre fogottadj
  1. terse
   USA: təː's UK: təːs
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
rövidre fogva a dolgotv
  1. make a long story short
   USA: meɪ'k eɪ' lɔː'ŋ stɔː'riː· ʃɔː'rt UK: meɪk eɪ lɔŋ stɔːriː ʃɔːt
rövidre fog vkitv
  1. tether sy by a short rope
   USA: te'ðəː· saɪ' baɪ' eɪ' ʃɔː'rt roʊ'p
rövidre fogv
rövidre fogottadj
rövidre fogv
rövidre fogv
  1. streszczać się
   1. firstPersonSingular:
   2. streszczam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. streszcza się
   1. seeAlso:
  2. streścić się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. streszczę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. streści się
   1. seeAlso:
rövidre fogundef
rövidre fogásundef
rövidre fogja a dolgotundef
rövidre fogja a mondókájátundef
Report or add missing word to a dictionary...