rangnoun
  1. title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
  1. old rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. Kitűnő ötlet, elsőrangú ötlet.
    1. A good idea, a first-rate idea.
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. grade
   USA: greɪ'd UK: greɪd
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
  1. literary degree
   USA: dɪ·griː' UK: dɪgriː
rangban előlép (hadseregben)v
  1. get one's stripes
   USA: gɪ't wʌ'nz straɪ'ps UK: get wʌnz straɪps
rangban megelőzv
  1. US rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
rangban megelőz vkitv
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. outrank
   UK: aʊtræŋk
rangelsőnoun
  1. senior
   USA: siː'nyəː· UK: siːnɪər
rangfosztásnoun
 1. mil
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
rangidösnoun
  1. senior
   USA: siː'nyəː· UK: siːnɪər
rangidősadj
  1. ranking
   USA: ræ'ŋkɪ·ŋ UK: ræŋkɪŋ
  1. elder
   USA: e'ldəː· UK: eldər
  1. Dean
   USA: diː'n UK: diːn
rangidős szolgálatvezető tiszthelyettesexp
  1. first sergeant
   USA: fəː'st sɔ'rʤʌ·nt UK: fəːst sɑʤənt
rangidős tisztexp
  1. senior officer
   USA: siː'nyəː· ɔː'fʌ·səː· UK: siːnɪər ɔfɪsər
rangidősségnoun
  1. seniority
   USA: siː·nyɔː'rʌ·tiː· UK: siːnɪɔrɪtiː
rangjelzésnoun
  1. prefix
   USA: priː'fɪ·ks UK: priːfɪks
rangjához nem illőadj
  1. undignified
   USA: ʌ·ndɪ'gnʌ·faɪ"d UK: ʌndɪgnɪfaɪd
rangján alul barátkozikexp
  1. make oneself cheap
   USA: meɪ'k wʌ"nse'lf tʃiː'p UK: meɪk wʌnself tʃiːp
rangjától megfosztv
  1. cashier
   USA: kæ·ʃɪ'r UK: kæʃɪər
ranglétranoun
  1. figurative echelon
   USA: e'ʃʌ·lɔ"n UK: eʃəlɔn
ranglétra legtetején állóadj
  1. informal US top-notch
   UK: tɔpnɔtʃ
rangon alul házasodikexp
  1. marry beneath one
   USA: me'riː· bʌ·niː'θ hwʌ'n UK: mæriː bɪniːθ wʌn
rangon aluliadj
  1. morganatic
   UK: mɔːgənætɪk
rangon aluli házasságnoun
  1. old disparagement
   UK: dɪspærɪʤmənt
Report or add missing word to a dictionary...