COVID-19 Fight
realitynoun USA: riː·æ'lʌ·tiː· UK: rɪælɪtiː
Reality is for people who cannot cope with science fiction.exp USA: riː·æ'lʌ·tiː· ʌ·z frəː· piː'pʌ·l huː' kʌ·nɔ't koʊ'p wʌ·ð saɪ'ʌ·ns fɪ'kʃʌ·n UK: rɪælɪtiː ɪz fəː piːpl huː kænət koʊp wɪð saɪəns fɪkʃn
in realityexp USA: ɪ'n riː·æ'lʌ·tiː· UK: ɪn rɪælɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...