COVID-19 Fight
53 matches in 9 dictionaries. Details
rendkívüliadj
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. unwonted
   UK: ʌnwoʊntɪd
  1. unusual
   USA: ʌ·nyuː'ʒwʌ·l UK: ʌnjuːʒʊəl
  1. uncommon
   USA: ʌ·nkɔ'mʌ·n UK: ʌnkɔmən
  1. informal tiptop
   UK: tɪptɔp
  1. steep
   USA: stiː'p UK: stiːp
  1. special
   USA: spe'ʃʌ·l UK: speʃl
  1. singular
   USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· UK: sɪŋgjʊlər
  1. portentous
   USA: pɔː·rte'ntʌ·s UK: pɔːtentəs
  1. informal phenomenal
   USA: fʌ·nɔ'mʌ·nʌ·l UK: fɪnɔmɪnl
  1. out
   USA: aʊ't UK: aʊt
  1. out of the ordinary
   USA: aʊ't ʌ·v ðiː· ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: aʊt ɔv ðiː ɔːdnriː
  1. nothing if not
   USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·f nɔ't UK: nʌθɪŋ ɪf nɔt
  1. inordinate
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·t UK: ɪnɔːdɪnət
  1. extreme
   USA: ɪ·kstriː'm UK: ɪkstriːm
  1. extraordinary
   USA: e"kstrʌ·ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɪkstrɔːdnriː
  1. extra
   USA: e'kstrʌ· UK: ekstrə
  1. exceptional
   USA: ɪ·kse'pʃʌ·nʌ·l UK: ɪksepʃənl
  1. exceeding
   USA: ɪ·ksiː'dɪ·ŋ UK: ɪksiːdɪŋ
rendkívüli dolognoun
rendkívül(ien)adv
  1. uncommonly
   USA: ʌ"nkɔ'mʌ·nliː· UK: ʌnkɔmənliː
rendkívülienadv
  1. monstrously
   UK: mɔnstrəsliː
  1. monstrous
   USA: mɔ'nstrʌ·s UK: mɔnstrəs
  1. extraordinarily
   USA: ɪ·kstrɔː"rdʌ·ne'rʌ·liː· UK: ɪkstrɔːdnrəliː
rendkívüli kiküldetésexp
  1. special embassy
   USA: spe'ʃʌ·l e'mbʌ·siː· UK: speʃl embəsiː
rendkívüli körülmény (PHARE)exp
  1. exceptional case
   USA: ɪ·kse'pʃʌ·nʌ·l keɪ's UK: ɪksepʃənl keɪs
rendkívüli küldetésexp
  1. special embassy
   USA: spe'ʃʌ·l e'mbʌ·siː· UK: speʃl embəsiː
rendkívüli megbízatásexp
  1. special embassy
   USA: spe'ʃʌ·l e'mbʌ·siː· UK: speʃl embəsiː
rendkívüli méretnoun
  1. oversize
   USA: oʊ"vəː·saɪ'z UK: oʊvəsaɪz
rendkívüli méretűadj
  1. oversized
   USA: oʊ'vəː·saɪ'zd UK: oʊvəsaɪzd
rendkívüli mértékbenadv
  1. in the highest degree
   USA: ɪ'n ðiː· haɪ'ʌ·st dɪ·griː' UK: ɪn ðiː haɪɪst dɪgriː
  1. beyond measure
   USA: biː"ɔː'nd me'ʒəː· UK: bɪjɔnd meʒər
rendkívüli módonadv
  1. unwontedly
   UK: ʌnwoʊntɪdliː
  1. thunderingly
   UK: θʌndərɪŋliː
  1. thundering
   USA: θʌ'ndəː·ɪ·ŋ UK: θʌndərɪŋ
  1. extremely
   USA: ɪ·kstriː'mliː· UK: ɪkstriːmliː
  1. extraordinarily
   USA: ɪ·kstrɔː"rdʌ·ne'rʌ·liː· UK: ɪkstrɔːdnrəliː
rendkívüli módon jól bírta <betegséget, megpróbáltatást>exp
  1. she came through remarkably well
   USA: ʃiː' keɪ'm θruː' riː·mɔ'rkʌ·bliː· we'l UK: ʃiː keɪm θruː rɪmɑkəbliː wel
rendkívüli osztalékexp
  1. bonus
   USA: boʊ'nʌ·s UK: boʊnəs
rendkívüliségnoun
  1. singularity
   UK: sɪŋgjʊlærɪtiː
  1. inordinateness
   UK: ɪnɔːdɪnətnəs
rendkívüli ülésexp
  1. emergency meeting
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· miː'tɪ·ŋ UK: ɪməːʤənsiː miːtɪŋ
egészen rendkívülinoun
rendkívüli mûszaknoun
rendkívüliségnoun
  1. e Besonderheit
   bə'zɔndɐhaɪt
Report or add missing word to a dictionary...