COVID-19 Fight
69 matches in 8 dictionaries. Details
ropogv
  1. crackle
   USA: kræ'kʌ·l UK: krækl
ropogv
  1. burr
   USA: bəː' UK: bəːr
ropogv
  1. rustle
   USA: rʌ'sʌ·l UK: rʌsl
  1. crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
  1. crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
  1. crackle
   USA: kræ'kʌ·l UK: krækl
  1. blatter
   USA: blæ'təː·
ropogásnoun
  1. rustling
   USA: rʌ'slɪ·ŋ UK: rʌslɪŋ
  1. crackle
   USA: kræ'kʌ·l UK: krækl
  1. crack
   USA: kræ'k UK: kræk
  1. blatter
   USA: blæ'təː·
ropogóadj
  1. rustling
   USA: rʌ'slɪ·ŋ UK: rʌslɪŋ
  1. rattling
   USA: ræ'tʌ·lɪ·ŋ UK: rætlɪŋ
ropogósadv
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
  1. crunchy
   USA: krʌ'ntʃiː·
  1. crispy
   USA: krɪ'spiː· UK: krɪspiː
  1. crisp
   USA: krɪ'sp UK: krɪsp
  1. crisp
   USA: krɪ'sp UK: krɪsp
ropogós bankjegynoun
  1. crisps
   UK: krɪsps
ropogós gyömbérsüteménynoun
  1. UK snap
   USA: snæ'p UK: snæp
ropogósra sült malacbőrnoun
  1. crackling
   USA: kræ'klɪ·ŋ UK: kræklɪŋ
ropogósra sütv
  1. frizzle
   UK: frɪzl
ropogósságnoun
  1. crispness
   USA: krɪ'spnʌ·s UK: krɪspnəs
ropogtatv
  1. crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
  1. champ
   USA: tʃæ'mp UK: tʃæmp
ropogtatásnoun
  1. scrunch
   USA: skrʌ'ntʃ UK: skrʌntʃ
  1. crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
ropogtat, rág, rágcsálv
  1. scrunch
   USA: skrʌ'ntʃ UK: skrʌntʃ
csikorog, ropognoun
  1. crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
piros ropogós cseresznyeexp
sárga ropogós cseresznyeexp
recsegés, reccsenés, ropogásexp
a kemény hó ropog a láb alattexp
  1. the hard snow crunches under foot
   USA: ðiː· hɔ'rd snoʊ' krʌ'ntʃʌ·z ʌ'ndəː· fʊ't UK: ðiː hɑd snoʊ krʌntʃɪz ʌndər fʊt
ropogv
  1. knistern
   'knɪstɐn
  1. knattern
   'knatɐn
Report or add missing word to a dictionary...