COVID-19 Fight
166 matches in 18 dictionaries. Details
rutanoun
  1. rue
   USA: ruː' UK: ruː
 1. math
  1. lozenge
   USA: lɔː'zʌ·nʤ UK: lɔzɪnʤ
  1. herb grace
   USA: həː'b greɪ's UK: həːb greɪs
rutinv
  1. routine
   UK: ruːtiːn
  1. groovy
   USA: gruː'viː· UK: gruːviː
rutin-adj
  1. routine
   UK: ruːtiːn
rutinmunkaexp
  1. routine work
   UK: ruːtiːn wəːk
  1. routine duties
   UK: ruːtiːn djuːtɪz
rutinoknoun
  1. routines
   UK: ruːtiːnz
rutinosadj
  1. groovy
   USA: gruː'viː· UK: gruːviː
  1. accomplished
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃt UK: əkʌmplɪʃt
rutinszerűadj
rutinvizsgálatexp
  1. routine medical examination
   UK: ruːtiːn medɪkl ɪgzæmɪneɪʃn
hosszúkás rutanoun
  1. fusil
   UK: fjuːzɪl
ruszin, ruténexp
  1. ruthenian, ruthen
   UK: ruːθiːnjən rʌthen
egyszerű rutinokkalv
  1. prototyping
   UK: proʊtətaɪpɪŋ
kárpátukrán, ruszin, rutén, kisorosznoun
látszólagos konzol rutinexp
  1. virtual monitor routine
   UK: vəːtʃʊəl mɔnɪtər ruːtiːn
napi foglalkozás, rutinnoun
  1. routine
   UK: ruːtiːn
rútadj
  1. ugly
   USA: ʌ'gliː· UK: ʌgliː
  1. hideous
   USA: hɪ'diː·ʌ·s UK: hɪdɪəs
  1. disfigured
   USA: dɪ"sfɪ'gyəː·d UK: dɪsfɪgəd
rút alaknoun
  1. fright
   USA: fraɪ't UK: fraɪt
rút kiskacsanoun
  1. ugly duckling
   USA: ʌ'gliː· dʌ'klɪ·ŋ UK: ʌgliː dʌklɪŋ
rútságnoun
  1. ugliness
   USA: ʌ'gliː·nʌ·s UK: ʌglɪnəs
  1. old deformity
   USA: dʌ·fɔː'rmʌ·tiː· UK: dɪfɔːmɪtiː
rutinnoun
  1. e Routine
   ru'tiːnə
   1. genitiveForm:
   2. Routine
rutinosadj
  1. routiniert
   ruti'niːɐt
Report or add missing word to a dictionary...