scrapnoun USA: skræ'p UK: skræp
scrapnoun USA: skræ'p UK: skræp
scrapv intrans v USA: skræ'p UK: skræp
scrapv trans v USA: skræ'p UK: skræp
scrap of paperexp USA: skræ'p ʌ·v peɪ'pəː· UK: skræp ɔv peɪpər
Scrapbooknoun USA: skræ'pbʊ"k UK: skræpbʊk
scrap-booknoun USA: skræ'pbʊ"k UK: skræpbʊk
scrap-cakenoun
scrapev intrans v USA: skreɪ'p UK: skreɪp
scrapev trans v USA: skreɪ'p UK: skreɪp
scrape acquaintance with syv USA: skreɪ'p ʌ·kweɪ'ntʌ·ns wʌ·ð saɪ'
scrape awayv trans v USA: skreɪ'p ʌ·weɪ' UK: skreɪp əweɪ
scrape offv trans v USA: skreɪ'p ɔː'f UK: skreɪp ɔf
scrape one's chinv USA: skreɪ'p wʌ'nz tʃɪ'n UK: skreɪp wʌnz tʃɪn
scrape outv trans v USA: skreɪ'p aʊ't UK: skreɪp aʊt
scrape the barrelv USA: skreɪ'p ðiː· bæ'rʌ·l UK: skreɪp ðiː bærəl
scrape throughv trans v USA: skreɪ'p θruː' UK: skreɪp θruː
scrape throughv trans v USA: skreɪ'p θruː' UK: skreɪp θruː
scrape togetherv USA: skreɪ'p tʌ·ge'ðəː· UK: skreɪp təgeðər
Report or add missing word to a dictionary...