COVID-19 Fight
3 matches in 2 dictionaries. Details
semmi pénzért!exp
    1. not for toffee!
      USA: nɔ't frəː· tɔ'fiː· UK: nɔt fəː tɔfiː
semmi pénzért/áron nem eladóexp
    1. it cannot be had for love or money
      USA: ʌ·t kʌ·nɔ't biː· hæ'd frəː· lʌ'v əː· mʌ'niː· UK: ɪt kænət biː həd fəː lʌv ɔːr mʌniː
semmi pénzértundef
Report or add missing word to a dictionary...