COVID-19 Fight
semmiségnoun
  1. old literary Scot toy
   USA: tɔɪ' UK: tɔɪ
  1. nullity
   UK: nʌlɪtiː
  1. nothingness
   USA: nʌ'θɪ·ŋnʌ·s UK: nʌθɪŋnəs
  1. nothing
   USA: nʌ'θɪ·ŋ UK: nʌθɪŋ
  1. inanity
   UK: ɪnænɪtiː
  1. fillip
   USA: fɪ'lʌ·p UK: fɪlɪp
  1. Sh counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
  1. bagatelle
   UK: bægətel
semmiségeken lovagolexp
  1. strain at a gnat
   USA: streɪ'n æ't eɪ' næ't UK: streɪn ət eɪ næt
  1. be a stickler for
   USA: biː· eɪ' stɪ'kləː· frəː· UK: biː eɪ stɪklər fəː
semmiségeken nyargalexp
  1. niggle
   UK: nɪgl
semmiséggel tölti az időtv
  1. moon about
   USA: muː'n ʌ·baʊ't UK: muːn əbaʊt
Report or add missing word to a dictionary...