set downv trans v USA: se't daʊ'n UK: set daʊn
set down in black and whitev USA: se't daʊ'n ɪ'n blæ'k ʌ·nd hwaɪ't UK: set daʊn ɪn blæk ənd waɪt
marry and settle downexp USA: me'riː· ʌ·nd se'tʌ·l daʊ'n UK: mæriː ənd setl daʊn
Report or add missing word to a dictionary...