COVID-19 Fight
9 matches in 2 dictionaries. Details
shut up!exp USA: ʃʌ't ʌ'p UK: ʃʌt ʌp
shut upv trans v USA: ʃʌ't ʌ'p UK: ʃʌt ʌp
shut up shopexp USA: ʃʌ't ʌ'p ʃɔ'p UK: ʃʌt ʌp ʃɔp
put up the shutterv USA: pʊ't ʌ'p ðiː· ʃʌ'təː· UK: pʊt ʌp ðiː ʃʌtər
shut someone upexp USA: ʃʌ't sʌ'mwʌ"n ʌ'p UK: ʃʌt sʌmwʌn ʌp
shut the fuck up!exp USA: ʃʌ't ðiː· fʌ'k ʌ'p UK: ʃʌt ðiː fʌk ʌp
shut up!undef
Will you kindly shut up!undef
Put up evidence or shut up!undef
Report or add missing word to a dictionary...