121 matches in 10 dictionaries. Details
sietv
  1. whirl
   USA: hwəː'l UK: wəːl
  1. trot
   USA: trɔ't UK: trɔt
  1. speed
   USA: spiː'd UK: spiːd
  1. old speed
   USA: spiː'd UK: spiːd
  1. informal skitter
   UK: skɪtər
  1. informal Scot skelp
  1. scurry
   USA: skəː'iː· UK: skʌriː
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. nip along
   USA: nɪ'p ʌ·lɔː'ŋ UK: nɪp əlɔŋ
  1. minutes fast
   USA: mɪ'nʌ·ts fæ'st UK: mɪnɪts fɑst
  1. make speed
   USA: meɪ'k spiː'd UK: meɪk spiːd
  1. hurry
   USA: həː'iː· UK: hʌriː
  1. hurry
   USA: həː'iː· UK: hʌriː
  1. hurry / be in a -
   USA: həː'iː· biː· ɪ'n eɪ' UK: hʌriː biː ɪn eɪ
  1. hie
   UK: haɪ
  1. hasten
   USA: heɪ'sʌ·n UK: heɪsn
  1. regional gird
   USA: gəː'd UK: gəːd
sietv
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
siet az órámexp
  1. my watch is fast
   USA: maɪ' wɔ'tʃ ʌ·z fæ'st UK: maɪ wɔtʃ ɪz fɑst
sietésnoun
  1. scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
  1. hurry
   USA: həː'iː· UK: hʌriː
  1. old expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
sietettexp
  1. he was not slow to
   USA: hiː' wʌ·z nɔ't sloʊ' tʌ· UK: hiː wɔz nɔt sloʊ tuː
sietniv
  1. hurry
   USA: həː'iː· UK: hʌriː
  1. be in a hurry
   USA: biː· ɪ'n eɪ' həː'iː· UK: biː ɪn eɪ hʌriː
siet (óra)v
  1. gain
   USA: geɪ'n UK: geɪn
sietősadj
  1. hurried
   USA: həː'iː·d UK: hʌrɪd
  1. hasty
   USA: heɪ'stiː· UK: heɪstiː
sietősenadv
  1. hurriedly
   USA: həː'iː·dliː· UK: hʌrɪdliː
  1. hastily
   USA: heɪ'stʌ·liː· UK: heɪstɪliː
sietős járásv
  1. scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
sietségnoun
  1. scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
  1. scurry
   USA: skəː'iː· UK: skʌriː
  1. precipitance
   UK: prɪsɪpɪtəns
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
  1. hurry
   USA: həː'iː· UK: hʌriː
  1. haste
   USA: heɪ'st UK: heɪst
  1. old expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. old diligence
   USA: dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: dɪlɪʤəns
  1. despatch
   UK: dɪspætʃ
  1. bustle
   USA: bʌ'sʌ·l UK: bʌsl
sietség nélküladv
  1. deliberately
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·tliː· UK: dɪlɪbərətliː
siettetv
  1. urge
   USA: əː'ʤ UK: əːʤ
  1. speed
   USA: spiː'd UK: spiːd
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. push on
   USA: pʊ'ʃ ɔ'n UK: pʊʃ ɔn
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. press on
   USA: pre's ɔ'n UK: pres ɔn
  1. press forward
   USA: pre's fɔː'rwəː·d UK: pres fɔːwəd
  1. precipitate
   USA: prʌ·sɪ'pʌ·teɪ"t UK: prɪsɪpɪteɪt
  1. hasten
   USA: heɪ'sʌ·n UK: heɪsn
  1. expedite
   USA: e'kspʌ·daɪ"t UK: ekspɪdaɪt
  1. bustle
   USA: bʌ'sʌ·l UK: bʌsl
  1. anticipate
   USA: æ·ntɪ'sʌ·peɪ"t UK: æntɪsɪpeɪt
  1. antedate
   UK: æntɪdeɪt
  1. accelerate
   USA: æ·kse'ləː·eɪ"t UK: əkseləreɪt
siettetésnoun
  1. quickening
   USA: kwɪ'kʌ·nɪ·ŋ UK: kwɪkənɪŋ
siettet vkitv
siet; tolongás, rohamnoun
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. MIndig nagy a tolongás, hogy az előadásra jegyet szerezzenek.
    1. There's always a rush to get tickets for the show.
sietve készített/csinált (munka)adj
  1. hurried
   USA: həː'iː·d UK: hʌrɪd
siet veleexp
  1. be quick about
   USA: biː· kwɪ'k ʌ·baʊ't UK: biː kwɪk əbaʊt
sietve ledobv
  1. shuffle off
   USA: ʃʌ'fʌ·l ɔː'f UK: ʃʌfl ɔf
Report or add missing word to a dictionary...