COVID-19 Fight
11 matches in 4 dictionaries. Details
sikere vanv
  1. informal take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. informal US make out
   USA: meɪ'k aʊ't UK: meɪk aʊt
  1. slang US come across
   USA: kʌ'm ʌ·krɔː's UK: kʌm əkrɔs
  1. informal catch on
   USA: kæ'tʃ ɔ'n UK: kætʃ ɔn
  1. be a success
   USA: biː· eɪ' sʌ·kse's UK: biː eɪ səkses
elsöprő sikere vanv
  1. carry everything before one
   USA: kæ'riː· e'vriː·θɪ"ŋ biː"fɔː'r hwʌ'n UK: kæriː evrɪθɪŋ bɪfɔːr wʌn
nagy sikere vanexp
  1. score a great success
   USA: skɔː'r eɪ' greɪ't sʌ·kse's UK: skɔːr eɪ greɪt səkses
  1. it's a great hit
   USA: ʌ·ts eɪ' greɪ't hɪ't UK: ɪts eɪ greɪt hɪt
  1. carry all before one
   USA: kæ'riː· ɔː'l biː"fɔː'r hwʌ'n UK: kæriː ɔːl bɪfɔːr wʌn
némi sikere vanexp
  1. have something of a success
   USA: hæ'v sʌ'mθɪ·ŋ ʌ·v eɪ' sʌ·kse's UK: hæv sʌmθɪŋ ɔv eɪ səkses
sikere vanv
  1. stand ankommen
elér (sikere van)v
átütő sikere vanundef
zajos sikere vanundef
ereje, sikerei teljében vanundef
sikere vanundef
Report or add missing word to a dictionary...