COVID-19 Fight
skipnoun USA: skɪ'p UK: skɪp
  1. sports
skipv intrans v USA: skɪ'p UK: skɪp
skip offexp USA: skɪ'p ɔː'f UK: skɪp ɔf
skip outv USA: skɪ'p aʊ't UK: skɪp aʊt
skip overv USA: skɪ'p oʊ'vəː· UK: skɪp oʊvər
skip zonenoun USA: skɪ'p zoʊ'n UK: skɪp zoʊn
skipjacknoun USA: skɪ'pʤæ"k UK: skɪpʤæk
skippernoun USA: skɪ'pəː· UK: skɪpər
skipperv intrans v USA: skɪ'pəː· UK: skɪpər
skippingnoun USA: skɪ'pɪ·ŋ UK: skɪpɪŋ
skipping ropenoun USA: skɪ'pɪ·ŋ roʊ'p UK: skɪpɪŋ roʊp
hop skip and jumpnoun USA: hɔ'p skɪ'p ʌ·nd ʤʌ'mp UK: hɔp skɪp ənd ʤʌmp
hop, skip and jumpexp USA: hɔ'p skɪ'p ʌ·nd ʤʌ'mp UK: hɔp skɪp ənd ʤʌmp
with a hop skip and a jumpexp USA: wʌ·ð eɪ' hɔ'p skɪ'p ʌ·nd eɪ' ʤʌ'mp UK: wɪð eɪ hɔp skɪp ənd eɪ ʤʌmp
with a hop skip and a jumpadv USA: wʌ·ð eɪ' hɔ'p skɪ'p ʌ·nd eɪ' ʤʌ'mp UK: wɪð eɪ hɔp skɪp ənd eɪ ʤʌmp
Report or add missing word to a dictionary...