COVID-19 Fight
479 matches in 11 dictionaries. Details
sok-v part
  1. poly-
   USA: pɔ'liː· UK: pɔliː
sokadj
  1. whacking
   USA: hwæ'kɪ·ŋ UK: wækɪŋ
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. Igen sok kérdésemre rövid, egyszerű volt a válasz.
    1. The answer to several of my questions were brief and simple.
  1. scores
   USA: skɔː'rz UK: skɔːz
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. numerous
   USA: nuː'məː·ʌ·s UK: njuːmərəs
  1. muckle
   USA: mʌ'kʌ·l UK: mʌkl
  1. much
   USA: mʌ'tʃ UK: mʌtʃ
  1. regional might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. old Scot mickle
   USA: mɪ'kʌ·l UK: mɪkl
  1. many
   USA: me'niː· UK: meniː
  1. Ki sokba kap, keveset végez.
    1. He who begins many things, finishes but few.
  1. lots of
   USA: lɔ'ts ʌ·v UK: lɔts ɔv
  1. hosts of
   USA: hoʊ's ʌ·v UK: hoʊsts ɔv
  1. gob
   USA: gɔ'b UK: gɔb
  1. deal
   USA: diː'l UK: diːl
  1. Mindkettőnknek nagyon sokat kell még tanulnunk.
    1. We have both a great deal to learn.
  1. any number
   USA: e'niː· nʌ'mbəː· UK: eniː nʌmbər
  1. any amount
   USA: e'niː· ʌ·maʊ'nt UK: eniː əmaʊnt
  1. a number of
   USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eɪ nʌmbər ɔv
  1. a lot of
   USA: eɪ' lɔ't ʌ·v UK: eɪ lɔt ɔv
  1. a great many
   USA: eɪ' greɪ't me'niː· UK: eɪ greɪt meniː
  1. a good many
   USA: eɪ' gʌ·d me'niː· UK: eɪ gʊd meniː
  1. a good deal of
   USA: eɪ' gʌ·d diː'l ʌ·v UK: eɪ gʊd diːl ɔv
sokadalomnoun
  1. mob
   USA: mɔ'b UK: mɔb
  1. crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. concourse
   USA: kɔ'nkɔː"rs UK: kɔŋkɔːs
sokadikadj
  1. umpteenth
   USA: ʌ'mptiː"nθ UK: ʌmptiːnθ
  1. umpteen
   USA: ʌ'mptiː'n UK: ʌmptiːn
sokágú csőadj
  1. manifold
   USA: mæ'nʌ·foʊ"ld UK: mænɪfoʊld
sokáigadv
  1. long
   USA: lɔː'ŋ UK: lɔŋ
  1. for long
   USA: frəː· lɔː'ŋ UK: fəː lɔŋ
  1. for a long time
   USA: frəː· eɪ' lɔː'ŋ taɪ'm UK: fəː eɪ lɔŋ taɪm
sokáig egy helyen állomásozóadj
  1. sedentary
   USA: se'dʌ·nte"riː· UK: sedntriː
sokáig elég leszexp
  1. it will go a long way
   USA: ʌ·t wʌ·l goʊ' eɪ' lɔː'ŋ weɪ' UK: ɪt wɪl goʊ eɪ lɔŋ weɪ
sokáig fennmaradexp
  1. sit up late
   USA: sɪ't ʌ'p leɪ't UK: sɪt ʌp leɪt
sokáig fennmaradniexp
  1. stay up late
   USA: steɪ' ʌ'p leɪ't UK: steɪ ʌp leɪt
sokáig megmaradóadj
  1. lingering
   USA: lɪ'ŋgəː·ɪ·ŋ UK: lɪŋgərɪŋ
sokalakúadj
  1. polymorphous
   UK: pɔlɪmɔːfəs
  1. polymorphic
   USA: pɔ"liː·mɔː'rfɪ·k UK: pɔlɪmɔːfɪk
sokannoun
  1. numbers
   USA: nʌ'mbəː·z UK: nʌmbəz
  1. a great many
   USA: eɪ' greɪ't me'niː· UK: eɪ greɪt meniː
  1. a good many
   USA: eɪ' gʌ·d me'niː· UK: eɪ gʊd meniː
sokan közülünkexp
  1. many of us
   USA: me'niː· ʌ·v yuː'e's UK: meniː ɔv ʌz
sokan olvassákv
  1. be widely read
   USA: biː· waɪ'dliː· riː'd UK: biː waɪdliː riːd
sokan olvassák műveitexp
  1. he is widely read
   USA: hiː' ʌ·z waɪ'dliː· riː'd UK: hiː ɪz waɪdliː riːd
sok áruexp
  1. a great number of wares
   USA: eɪ' greɪ't nʌ'mbəː· ʌ·v we'rz UK: eɪ greɪt nʌmbər ɔv weəz
sokaságnoun
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
  1. swarm
   USA: swɔː'rm UK: swɔːm
  1. old sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. informal sea
   USA: siː' UK: siː
  1. plurality
   USA: pləː·æ'lʌ·tiː· UK: plʊərælɪtiː
  1. numbers
   USA: nʌ'mbəː·z UK: nʌmbəz
  1. multitude
   USA: mʌ'ltʌ·tyuː"d UK: mʌltɪtjuːd
  1. mob
   USA: mɔ'b UK: mɔb
  1. many
   USA: me'niː· UK: meniː
  1. legion
   USA: liː'ʤʌ·n UK: liːʤən
  1. host
   USA: hoʊ'st UK: hoʊst
  1. crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. abundance
   USA: ʌ·bʌ'ndʌ·ns UK: əbʌndəns
sokasodikv
  1. pej spawn
   USA: spɔ'n UK: spɔːn
  1. multiply
   USA: mʌ'ltʌ·plaɪ" UK: mʌltɪplaɪ
sokat befogadóadj
  1. figurative informal elastic
   USA: ʌ·læ'stɪ·k UK: ɪlæstɪk
Report or add missing word to a dictionary...