COVID-19 Fight
67 matches in 9 dictionaries. Details
sokszoradv
  1. scores of time
   USA: skɔː'rz ʌ·v taɪ'm UK: skɔːz ɔv taɪm
  1. oftentimes
   USA: ɔː'ftʌ·ntaɪ"mz UK: ɔːfntaɪmz
  1. often
   USA: ɔː'ftʌ·n UK: ɔfn
  1. oft-times
   UK: ɔːfttaɪmz
  1. many times
   USA: me'niː· taɪ'mz UK: meniː taɪmz
  1. many a time
   USA: me'niː· eɪ' taɪ'm UK: meniː eɪ taɪm
sokszor fogad vendégeketexp
  1. he entertains a great deal
   USA: hiː' e"nəː·teɪ'nz eɪ' greɪ't diː'l UK: hiː entəteɪnz eɪ greɪt diːl
sokszorosadj
  1. multiple
   USA: mʌ'ltʌ·pʌ·l UK: mʌltɪpl
sokszorosan jobbexp
  1. ever so much better
   USA: e'vəː· soʊ' mʌ'tʃ be'təː· UK: evər soʊ mʌtʃ betər
sokszorosítv
  1. mimeograph
   USA: mɪ'miː·ʌ·græ"f UK: mɪmɪəgrɑf
  1. manifold
   USA: mæ'nʌ·foʊ"ld UK: mænɪfoʊld
 1. print
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
sokszorosításnoun
  1. reproduction
   USA: riː"prʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: riːprədʌkʃn
  1. replication
   USA: re"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: replɪkeɪʃn
sokszorosíthatóadj
sokszorosítóadj
  1. reproductive
   USA: riː"prʌ·dʌ'ktɪ·v UK: riːprədʌktɪv
sokszorosítógépnoun
  1. mimeograph
   USA: mɪ'miː·ʌ·græ"f UK: mɪmɪəgrɑf
  1. duplicator
   UK: djuːplɪkeɪtər
sokszorosítottadj
sokszorosit, visszaadv
  1. reproduce
   USA: riː"prʌ·duː's UK: riːprədjuːs
igen sokszorexp
  1. times without number
   USA: taɪ'mz wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: taɪmz wɪðaʊt nʌmbər
  1. numbers of times
   USA: nʌ'mbəː·z ʌ·v taɪ'mz UK: nʌmbəz ɔv taɪmz
nagyon sokszorexp
  1. full many time
   USA: fʊ'l me'niː· taɪ'm UK: fʊl meniː taɪm
túl sokszor hajtogatottadj
  1. worn-out
   UK: wɔːnaʊt
túl sokszor ismételtadj
  1. worn-out
   UK: wɔːnaʊt
stenciles sokszorosítógépnoun
  1. mimeograph
   USA: mɪ'miː·ʌ·græ"f UK: mɪmɪəgrɑf
megkettőz, másol, sokszorosítv
  1. duplicate
   USA: duː'plʌ·keɪ"t UK: djuːplɪkeɪt
sokszoradv
  1. viel
   'fiːl
sokszoradv
  1. vielmal
   'fiːlmaːl
  1. vielfach
   'fiːlfax
  1. oftmals
   'ɔftmaːls
  1. oft
   'ɔft
sokszorosadj
Report or add missing word to a dictionary...