COVID-19 Fight
42 matches in 8 dictionaries. Details
sokszorosadj
  1. multiple
   USA: mʌ'ltʌ·pʌ·l UK: mʌltɪpl
sokszorosan jobbexp
  1. ever so much better
   USA: e'vəː· soʊ' mʌ'tʃ be'təː· UK: evər soʊ mʌtʃ betər
sokszorosítv
  1. mimeograph
   USA: mɪ'miː·ʌ·græ"f UK: mɪmɪəgrɑf
  1. manifold
   USA: mæ'nʌ·foʊ"ld UK: mænɪfoʊld
 1. print
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
sokszorosításnoun
  1. reproduction
   USA: riː"prʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: riːprədʌkʃn
  1. replication
   USA: re"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: replɪkeɪʃn
sokszorosíthatóadj
sokszorosítóadj
  1. reproductive
   USA: riː"prʌ·dʌ'ktɪ·v UK: riːprədʌktɪv
sokszorosítógépnoun
  1. mimeograph
   USA: mɪ'miː·ʌ·græ"f UK: mɪmɪəgrɑf
  1. duplicator
   UK: djuːplɪkeɪtər
sokszorosítottadj
sokszorosit, visszaadv
  1. reproduce
   USA: riː"prʌ·duː's UK: riːprədjuːs
stenciles sokszorosítógépnoun
  1. mimeograph
   USA: mɪ'miː·ʌ·græ"f UK: mɪmɪəgrɑf
megkettőz, másol, sokszorosítv
  1. duplicate
   USA: duː'plʌ·keɪ"t UK: djuːplɪkeɪt
sokszorosadj
sokszorosítv
sokszorosításnoun
  1. e Reproduktion
   reprodʊk'tsioːn
sokszorosításnoun
sokszorosítónoun
 1. személy
sokszorosítógépnoun
 1. techn
sokszorosundef
  1. molteplice
   moltéplice
sokszorosadj
  1. multiplo
   múltiplo
  1. literary moltiplice
Report or add missing word to a dictionary...