COVID-19 Fight
startv intrans v USA: stɔ'rt UK: stɑt
start at the wrong endv USA: stɔ'rt æ't ðiː· rɔː'ŋ e'nd UK: stɑt ət ðiː rɔŋ end
start at the wrong endv USA: stɔ'rt æ't ðiː· rɔː'ŋ e'nd UK: stɑt ət ðiː rɔŋ end
start divorce proceedingsexp USA: stɔ'rt dɪ·vɔː'rs prʌ·siː'dɪ·ŋz UK: stɑt dɪvɔːs prəsiːdɪŋz
start doingv USA: stɔ'rt duː'ɪ·ŋ UK: stɑt duːɪŋ
start doing sgv
start forwardv intrans v USA: stɔ'rt fɔː'rwəː·d UK: stɑt fɔːwəd
start from coldnoun USA: stɔ'rt fəː·m koʊ'ld UK: stɑt frɔm koʊld
start from scratchv USA: stɔ'rt fəː·m skræ'tʃ UK: stɑt frɔm skrætʃ
start / get off to a flying -exp USA: stɔ'rt gɪ't ɔː'f tʌ· eɪ' flaɪ'ɪ·ŋ UK: stɑt get ɔf tuː eɪ flaɪɪŋ
start in on doing sgv
start offv intrans v USA: stɔ'rt ɔː'f UK: stɑt ɔf
start onv intrans v USA: stɔ'rt ɔ'n UK: stɑt ɔn
start on a shoestringexp USA: stɔ'rt ɔ'n eɪ' ʃuː'strɪ"ŋ UK: stɑt ɔn eɪ ʃuːstrɪŋ
start outv intrans v USA: stɔ'rt aʊ't UK: stɑt aʊt
start out toexp USA: stɔ'rt aʊ't tʌ· UK: stɑt aʊt tuː
start the ball rollingexp USA: stɔ'rt ðiː· bɔː'l roʊ'lɪ·ŋ UK: stɑt ðiː bɔːl roʊlɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...