COVID-19 Fight
103
matches in the
super-noun USA: suː'pəː· UK: suːpər
supernoun USA: suː'pəː· UK: suːpər
super yardexp USA: suː'pəː· yɔ'rd UK: suːpər jɑd
superableadj UK: sjuːpərəbl
superaboundv intrans v
superabundancenoun UK: suːpərəbʌndəns
superabundantadj UK: suːpərəbʌndənt
superaddv trans v UK: sjuːpəræd
superannuatev trans v UK: suːpərænjʊeɪt
superannuatev intrans v UK: suːpərænjʊeɪt
superannuatedadj UK: suːpərænjʊeɪtɪd
superannuationnoun UK: suːpərænjʊeɪʃn
superannuation allowancenoun UK: suːpərænjʊeɪʃn əlaʊəns
superannuation fundnoun UK: suːpərænjʊeɪʃn fʌnd
superannuation taxexp UK: suːpərænjʊeɪʃn tæks
superbadj USA: sʊ·pəː'b UK: suːpəːb
superblyadv USA: suː'pəː·bliː· UK: suːpəːbliː
supercedev UK: suːpərsiːd
superchargedadj USA: suː"pəː·tʃɔ'rʤd UK: suːpətʃɑʤd
Report or add missing word to a dictionary...